Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing samochodu po zmianach w VAT od 1 kwietnia 2014 r.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing samochodu, muszą mieć na uwadze zmiany, jakie nastąpią po 1 kwietnia 2014 r. w przedmiocie odliczania podatku VAT z tytułu ich nabycia, rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w tym także zakupu paliwa. Nowe regulacje będą miały także zastosowanie do umów z najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Nowa definicja pojazdów

W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca przyjął nową definicję legalną pojazdu samochodowego, przez który należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Zaś za pojazd silnikowy należy uznać taki, który jest wyposażony w silnik - z wyjątkiem motoroweru oraz pojazdu szynowego.

Wprowadzona formuła odsyła bezpośrednio do przepisów Ustawy o ruchu drogowym. Celem takiego zabiegu było wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem regulacji odnoszących się do pojazdów innych niż samochody osobowe (np. motocykle albo quady). Stan prawny po 1 kwietnia 2014 r. będzie miał zastosowanie również do tego typu pojazdów.

Umowy leasingu zawarte do 31 marca 2014 r.

Ustawodawca zdecydował się respektować zasadę poszanowania praw nabytych. Stąd w Ustawie zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z 7 lutego 2014 r. zostały zawarte przepisy przejściowe. Z ich dosłownego brzmienia wynika, że podatnik, który użytkuje pojazd samochodowy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) na podstawie umowy leasingu zawartej przed dniem 31 marca 2014 r., zasadniczo od 1 kwietnia 2014 r. nie będzie miał możliwości pełnego odliczania podatku VAT z faktury za ratę leasingową, lecz jedynie 50%.

Jednakże zachowanie dotychczasowego 100% odliczenia  będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca spełni następujące warunki:

  • pojazd samochodowy musi być objęty 100% odliczeniem VAT przed 1 kwietnia 2014 r.,

  • umowa została zawarta do 31 marca 2014 r., a odliczenie przysługuje w zakresie, w jakim umowa nie uległa zmianie,

  • pojazd samochodowy zostanie wydany przed 1 kwietnia 2014 r. korzystającemu,

  • umowa leasingu zostanie zarejestrowana u właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian przepisów VAT, czyli do 2 maja 2014 r.

Powyższe warunki mają zastosowanie jedynie do odliczania rat leasingowych, w przypadku innych opłat np. eksploatacyjnych do pełnego odliczenia będzie potrzebna ewidencja przebiegu pojazdu (o czym będzie jeszcze szerzej mowa).

Uwaga! Powtórna rejestracja umowy!

Sytuacja dotyczy tych podatników, którzy zawiązali umowy leasingu samochodu “z kratką” przykładowo w 2010 lub 2011 r., a następnie dokonali jej rejestracji w urzędzie skarbowym. Jeżeli taka umowa zakłada jej obowiązywanie do terminu dłuższego niż 31 marca 2014 r., wówczas należy udać się do urzędu i zarejestrować ją powtórnie w terminie począwszy od 1 kwietnia  do 2 maja 2014 r.

Rejestruj osobiście! Nie wysyłaj pocztą!

Należałoby jeszcze odrębnie poruszyć kwestię zarejestrowania umowy. Termin na dokonanie tej czynności ma charakter materialnoprawny, a nie jakby się to mogło wydawać proceduralny. Oznacza to, że jest nieprzekraczalny i nie ulega przedłużeniu. Dzień 2 maja 2014 r. jest dniem ostatecznym na rejestrację umowy i należy go bezwzględnie przestrzegać.

Ponadto w przepisach przejściowych wskazano wprost, że chodzi o rejestrację umowy leasingu, a nie doręczenie, co ma zastosowanie w przypadku wysyłki listownej dokumentów. Należałoby to interpretować w ten sposób, że osobiste (lub za pośrednictwem pełnomocnika) stawiennictwo w urzędzie skarbowym będzie w tym celu konieczne.

Co więcej, ze względów ostrożnościowych rozwiązanie to zyskuje na bezpieczeństwie w przeciwieństwie do zwykłego wysłania pocztą umowy do naczelnika urzędu skarbowego.