0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z VAT bez zmian

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje zwolnień z VAT:

 • podmiotowe (określa limit sprzedaży korzystający ze zwolnienia z VAT);
 • przedmiotowe (zwolnienie ze względu na przedmiot działalności).

Jak wygląda kwestia limitu zwolnienia z VAT? Jak należy go ustalać? Czy limit na najbliższe lata ulegnie zmianie? Wyjaśniamy poniżej.

Limit zwolnienia z VAT - przepisy unijne i krajowe

Kwestia limitu zwolnienia z VAT została określona w przepisach unijnych, a dokładniej w art. 287 pkt 14 Dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z jego treścią limit zwolnienia z VAT dla polskich przedsiębiorców powinien wynosić 10.000 euro. Przeliczenia limitu należy dokonać po kursie wymiany z dnia przystąpienia do UE. Zgodnie z tymi wytycznymi wynosi 50.000 zł.

W Polsce limit zwolnienia z VAT do końca 2015 r. jest wyższy niż ten, o którym mowa powyżej i wynosi 150.000 zł, co zostało określone w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:

“Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

Od 2016 roku miał zostać przywrócony limit zwolnienia z VAT wynikający z dyrektywy. Jednak Polska wystąpiła do Rady UE o przedłużenie preferencyjnej, wyższej kwoty limitu do końca roku 2018. Rada UE przychyliła się wniosku Polski.

Limit zwolnienia z VAT - jak ustalić?

Limit zwolnienia z VAT, jak już wspomniano, wynosi 150.000 zł. Podkreślić należy, że w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, limit zwolnienia z VAT powinno się ustalać w sposób proporcjonalny.

Zgodnie z ustawą o VAT przy ustalaniu limitu zwolnienia przedsiębiorca uwzględnia wartość sprzedaży bez podatku. Co ważne, należy pamiętać, że w limicie zwolnienia nie uwzględnia się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (tu uwaga: tylko tej, która nie byłaby opodatkowana w kraju),
 • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,

  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,

  • usług ubezpieczeniowych

 - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Ważne!

Po przekroczeniu limitu zwolnienia z VAT zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. 

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na limit?

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie jest dostępne dla wszystkich. Ustawodawca w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT jasno określa:

“Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (złom z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali),
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;

 2) świadczących usługi:

a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;

 3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów