0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) - poznaj zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

16 października 2023 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie KE dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości. Jakie zmiany obejmują międzynarodowe standardy rachunkowości? Sprawdź!

Nowe międzynarodowe standardy rachunkowości

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, MSR/MSSF będą obowiązywać wszystkie jednostki gospodarcze w UE, które sporządzają sprawozdania finansowe przeznaczone do publicznego użytku. Dotyczy to zarówno spółek notowanych na giełdzie, jak i innych dużych jednostek gospodarczych.

Nowe rozporządzenie wprowadza m.in następujące zmiany:

  • rozszerza zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania MSSF. Od 16 października 2023 roku obowiązek ten dotyczy wszystkich dużych jednostek i grup kapitałowych, niezależnie od ich siedziby.
  • wprowadza nowe wymogi w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych. Dotyczą one m.in. obowiązku stosowania jednolitego formatu sprawozdań finansowych, prezentacji informacji o ryzyku i niepewności oraz informacji o niefinansowych aspektach działalności jednostki.
  • zmienia zasady stosowania MSSF przez małe jednostki. Małe jednostki mogą teraz stosować uproszczone MSSF, które są mniej obszerne i wymagają mniej danych.

Wdrożenie nowego rozporządzenia KE będzie wymagało od jednostek gospodarczych w UE podjęcia szeregu działań przygotowawczych. Jednostki te będą musiały przeanalizować, czy spełniają kryteria do stosowania MSR/MSSF, dostosować swoje sprawozdania finansowe do nowych wymagań oraz wdrożyć odpowiednie systemy i procedury.

Cel wprowadzenia zmian

Nowe rozporządzenie KE jest kolejnym krokiem w kierunku harmonizacji międzynarodowych standardów rachunkowości. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie, że sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR/MSSF są bardziej przejrzyste, porównywalne i wiarygodne.

“Celem MSSF 17 jest zapewnienie, aby w swoim sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwo przedstawiało odpowiednie informacje, które wiernie odzwierciedlają umowy ubezpieczenia. Informacje te stanowią dla użytkowników sprawozdań finansowych solidną podstawę do oceny wpływu umów ubezpieczenia na sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne przedsiębiorstwa.” - wskazuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1803.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów