0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dopłaty do spółki - czy podlegają opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wniesione dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpłacone na jej rachunek bankowy z tytułu pożyczek udzielonych przez wspólników mogą budzić wątpliwości na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych czy ustawy Prawo przedsiębiorców. Wyjaśniamy, czy dopłaty do spółki stanowią przychód podatkowy, są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz czy dopuszczalna jest wpłata gotówki na konto spółki przez wspólnika.

Czy dopłaty do spółki podlegają opodatkowaniu?

Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Jeżeli jednak dopłaty do spółki z o.o. zostały wykonane przez wspólnika w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkuje to powstaniem przychodu po stronie spółki z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci odsetek, jakie spółka uzyskująca nieoprocentowaną pożyczkę powinna zapłacić, gdyby otrzymała pożyczkę od niezależnego podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa finansowego. Na mocy art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o CIT wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się wówczas na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług tego samego rodzaju.

Dopłaty do spółki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak na mocy art. 9 ust. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej. Oznacza to, że dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielone przez wspólników tytułem pożyczki są zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przykład 1.

Spółka z o.o. ma przejściowe problemy z płynnością finansową. W związku z tym jeden ze wspólników spółki z o.o. (jako osoba fizyczna) 4 maja 2023 roku wpłacił na konto spółki 150 000 zł tytułem pożyczki, która ma zostać zwrócona do 31 grudnia 2023 roku. Czy dopłaty do spółki podlegają opodatkowaniu PCC?

Jeżeli dopłaty do spółki z o.o. wykonuje wspólnik, który udziela spółce pożyczki, to na mocy art. 9 ust. 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka ta jest zwolniona z opodatkowania PCC.

Dopłaty do spółki – wpłata gotówki na konto spółki z o.o.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Oznacza to, że w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przedsiębiorca dokonujący płatności związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą ma obowiązek dokonać tej płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, natomiast przedsiębiorca przyjmujący płatność jest zobligowany do przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy obie strony transakcji są przedsiębiorcami.

Jeżeli zatem wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba fizyczna wykonuje dopłaty do spółki tytułem pożyczki, czyli nie działa jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to nie dotyczy go obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Oznacza to, że dopłaty do spółki mogą być zatem realizowane w formie gotówkowej niezależnie od wartości pożyczki, jeżeli pożyczki udziela spółce wspólnik występujący jako osoba fizyczna, a więc nie działa jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Przykład 2.

Wspólnik spółki z o.o. planuje jako osoba fizyczna udzielić spółce pożyczki. Kwota pożyczki to 80 000 zł. Czy obowiązujące przepisy zezwalają na dokonanie wpłaty gotówki na konto spółki przez wspólnika tytułem pożyczki?

Wpłata gotówki na konto spółki z o.o. przez wspólnika tytułem pożyczki jest dopuszczalna przez przepisy. Jeżeli wspólnik występuje jako osoba fizyczna, czyli nie działa jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to limit 15 000 zł transakcji gotówkowych nie ma zastosowania. Trzeba mieć na uwadze, że limit płatności gotówkowych w wysokości 15 000 zł odnosi się do pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika będącego przedsiębiorcą i działającego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jeżeli zatem wspólnik udziela spółce pożyczki jako przedsiębiorca, a wartość tej pożyczki przekracza 15 000 zł, to ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów