Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana udziałów w spółce cywilnej - rozliczenie księgowo-podatkowe

Spółka cywilna jest specyficznym rodzajem działalności gospodarczej i musi składać się z minimum dwóch wspólników. Każdy ze wspólników prowadzi oddzielną działalność gospodarczą podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach zawartej umowy spółki cywilnej zostają określone udziały każdego ze wspólników. Dlaczego udziały są tak istotne? Kiedy ma miejsce zmiana udziałów w spółce cywilnej? Jakich czynności należy dokonać, by prawidłowo dokonać zmiany? Wyjaśniamy poniżej.

Zmiana udziałów w spółce cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej mogą podjąć decyzję o zmianie proporcji udziałów. Wówczas w celu prawidłowego udokumentowania niniejszego zdarzenia należy sporządzić aneks do umowy spółki lub dokonać zmiany przez uchwałę wspólników (pod warunkiem, że umowa spółki dopuszcza taką możliwość). W obu przypadkach niezbędna jest forma pisemna. Jest to bardzo istotne z podatkowo-księgowego punktu widzenia. Na podstawie tej informacji określa się bowiem udział wspólników w zyskach bądź stratach. Ma on także wpływ na obowiązki w zakresie podatku dochodowego.

Zmiana udziałów w spółce cywilnej a remanent

Jak wynika z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury:

  • towarów handlowych,

  • materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,

  • półwyrobów,

  • produkcji w toku,

  • wyrobów gotowych,

  • braków i odpadów,

- na 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Ważne!

Jeżeli zmiana udziałów w spółce cywilnej następuje w innym terminie innym niż 1 stycznia lub na koniec każdego roku podatkowego (tj. 31 grudnia), to o zamiarze sporządzenia spisu z natury należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to powinno mieć formę pisemną i powinno zostać złożone minimum 7 dni przed faktycznym jego sporządzeniem (par. 28 ust. 4 rozporządzenia).

Remanent końcowy sporządzony na dzień zmiany udziałów w spółce cywilnej należy ująć w KPiR.

Spis z natury w związku ze zmianą udziałów w spółce cywilnej i wpływ na podatek dochodowy

Różnice remanentowe powstałe między remanentem początkowym a końcowym mają wpływ na ostatnią zaliczkę wyliczaną przed zmianą udziałów w spółce cywilnej. Jeżeli zmiana udziałów miała miejsce w trakcie roku podatkowego, wówczas za remanent początkowy co do zasady uznaje się ten sporządzony na 1 stycznia.

Ponownie na koniec roku podatkowego również należy ustalić różnice remanentowe w celu ustalenia dochodu po zmianie udziałów. 

Ważne!

Jak wynika z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT w przypadku podatników prowadzących KPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

- powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub

- pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Zmiana udziałów w spółce cywilnej w systemie wfirma.pl

W przypadku zmiany udziałów w spółce cywilnej w trakcie roku podatkowego należy wykonać w zasadzie 6 kroków:

Krok 1 - Wprowadzenie wartości remanentu końcowego na dzień zmiany udziałów.

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE >> KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW >> REMANENTY >> DODAJ REMANENT >> REMANENT KOŃCOWY. W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić wartość remanentu końcowego oraz datę jego sporządzenia (dzień zmiany udziałów).

zmiana udziałów w spółce cywilnej

Wartość remanentu zostanie ujęta w KPiR.