Poradnik Przedsiębiorcy

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym zobowiązany sporządzić i ująć w ewidencji spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności.

Spis z natury - obowiązek sporządzenia

Obowiązek ten wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Zgodnie z w/w paragrafem podatnicy są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w razie zmiany wspólnika,
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników
 • na dzień likwidacji działalności.

Uwaga! Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W remanencie początkowym powinny się znaleźć wyłącznie:

1) towary handlowe czyli wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży

2) materiały, czyli podstawowe surowce potrzebne do produkcji,

Dotyczy to towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Ważne! Do remanentu początkowego nie wprowadza się towarów stanowiących majątek firmy takich jak np. komputery, telefony czy samochody, które są przekazywane firmie z majątku prywatnego.

Brak składników majątku a spis z natury

Brak składników majątku, które ujmuje się w spisie z natury, nie zwalnia podatnika z obowiązku jego sporządzenia. Informację o spisie z natury, którego wartość jest zerowa również należy uwzględnić w KPIR jako pierwszy wpis w księdze. W przypadku ryczałtowców sporządzamy remanent, ale nie umieszczamy go w ewidencji przychodów.

Spis z natury - czy należy powiadamiać o sporządzeniu?

O fakcie sporządzenia spisu z natury nie trzeba informować urzędu skarbowego. Obowiązek ten został zniesiony we wrześniu 2018 roku.

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).
 • Wycena elementów a spis z natury

Podatnik, zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia, jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.

Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.