0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek sporządzić i ująć w ewidencji spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności. Sprawdź, co obejmuje taki spis i jak należy go sporządzić!

Spis z natury - obowiązek sporządzenia

Obowiązek ten wynika z § 24 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z w/w paragrafem podatnicy są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • w przypadku utraty w ciągu roku prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • w razie zmiany wspólnika,
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
 • na dzień likwidacji działalności.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W remanencie początkowym powinny się znaleźć wyłącznie:

1) towary handlowe czyli wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży

2) materiały, czyli podstawowe i pomocnicze surowce potrzebne do produkcji.

Dotyczy to towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Do remanentu początkowego nie wprowadza się towarów stanowiących majątek firmy takich jak np. komputery, telefony czy samochody, które są przekazywane firmie z majątku prywatnego.

Brak składników majątku a spis z natury

Brak składników majątku, które ujmuje się w spisie z natury, nie zwalnia podatnika z obowiązku jego sporządzenia. Informację o spisie z natury, którego wartość jest zerowa również należy uwzględnić w KPiR jako pierwszy wpis w księdze.

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Wymagane elementy remanentu początkowego reguluje § 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z którym, spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w § 24 przez ich cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu,
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

O fakcie sporządzenia spisu z natury nie trzeba informować urzędu skarbowego. Obowiązek ten został zniesiony we wrześniu 2018 roku.

Wycena elementów a spis z natury

Podatnik, zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia, jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.

Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Początkowy spis z natury w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl wartość sporządzeniu remanentu początkowego należy wprowadzić według schematu: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT POCZĄTKOWY.

Spis z natury na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności

Remanent początkowy trafi do 15. kolumny Księgi Przychodów i Rozchodów. Jego wartość zostanie uwzględniona przy rozliczeniu rocznym.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów