0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja motocykla - czy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych, który stanowi załącznik nr 1 do ustawy o PIT, motocykle klasyfikowane są odrębnie od samochodów osobowych. Z drugiej strony motocykl spełnia warunki konieczne do uznania go za samochód osobowy w rozumieniu przepisów o PIT. W związku z tym pojawiły się problemy interpretacyjne - czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja motocykla?

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Przypomnijmy, że prawo do jednorazowej amortyzacji mają nowi przedsiębiorcy oraz mali podatnicy. W przypadku nowych przedsiębiorców przywilej ten przysługuje im w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej bez względu na wartość obrotów ich firm. Z kolei małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro (w 2019 roku wartość ta wynosi 1 200 000 euro × 4,2795 zł = 5 135 000 zł).

Od 2020 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca u, którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października limit wyniesie 8.747.000 zł

Metodę jednorazowej amortyzacji stosuje się w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych samochód osobowy i motocykl to odrębne rodzaje środka trwałego – symbol samochodu osobowego to 741 w KŚT, natomiast symbol motocykla – 740 w KŚT. Na tej podstawie wydaje się więc, że wyłączenie z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji przewidziane dla samochodów osobowych nie powinno mieć zastosowania dla motocykli.

Limit amortyzacji jednorazowej w 2020 roku wyniesie 50 000 EUR x  4,3734 zł = 219 000 zł

Czy motocykl to samochód osobowy?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że od 1 kwietnia 2014 roku została zmodyfikowana definicja samochodu osobowego w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 5a pkt 19a ilekroć w ustawie jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,w
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Zgodnie z tymi regulacjami motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Motocykl zatem jest pojazdem samochodowym, a co za tym idzie, spełnia także definicję samochodu osobowego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Motocykl jest pojazdem samochodowym w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z czym na gruncie podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym.

Jednorazowa amortyzacja motocykla

Skoro motocykl to samochód osobowy, odnoszą się do niego ograniczenia przewidziane w ustawie o PIT, dotyczące możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji. Jednak stosownie do art.  22f ust. 3 ustawy o PIT podatnik będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, gdy wartość początkowa motocykla nie przekroczy 10.000 zł. Ten przypadek dotyczy wszystkich rodzajów środków trwałych - również samochodów osobowych.

Odpisu jednorazowego takiego środka trwałego można w tym przypadku dokonać w miesiącu oddania motocykla do używania albo w miesiącu następnym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów