Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód wykupiony z leasingu a metody amortyzacji

Najczęściej spotykana w przypadku samochodów osobowych jest umowa leasingu operacyjnego. Jest umową pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem finansującym, jeśli spełnia pewne warunki. Taka umowa zawierana jest na czas określony. Przepisy nie regulują kwestii wartości początkowej przedmiotów. Dlatego też w praktyce wiążąca jest cena zapisana w umowie sprzedaży (wykupu towaru). Nie ma znaczenia, czy wartość ta jest wyższa bądź niższa od hipotetycznej wartości środka trwałego netto. Czy wiesz, jak amortyzować samochód wykupiony z leasingu?

Samochód wykupiony z leasingu

Po zakończeniu trwania umowy leasingowej leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingowego. Po ustaniu umowy leasingu operacyjnego nabywca samochodu leasingowanego powinien ustalić wartość początkową środka trwałego, zawsze po cenie jego nabycia. Wartość początkowa wykupu samochodu leasingowego jest zawsze ustalana w oparciu o cenę sprzedaży, jaka określona była w umowie. Leasingobiorca ma prawo do wykupu pojazdu za cenę niższą niż jego wartość rynkowa.

Samochód wykupiony z leasingu a VAT

Według organów podatkowych w związku z wykupem samochodu z leasingu stosować należy zasady dotyczące odliczenia VAT, które obowiązują w momencie wykupu samochodu, niezależnie od tego jakie prawa były wcześniej nabyte. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o wielkość podatku naliczonego zgodnie z zakresem w jakim towary są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przypadku wykupu z leasingu samochodu, którego masa nie przekracza 3,5 tony, występują pewne ograniczenia.

Od kwietnia 2014 roku istnieje możliwość odliczania w 100% podatku VAT naliczonego w stosunku do samochodów o całkowitej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony - samochody ciężarowe bez żadnych ograniczeń. Również taka możliwość przewidziana jest dla samochodów o całkowitej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Oprócz tego należy również spełnić określone warunki:

  • dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-26 do urzędu skarbowego,

  • prowadzić szczegółową kilometrówkę dla celów podatku VAT,

  • oraz wprowadzić regulamin zasad użytkowania pojazdu w firmie.

Jeśli jednak samochód ma być wykorzystywany nie tylko w działalności gospodarczej, lecz także prywatnie przez przedsiębiorcę, wówczas jest możliwe odliczenie podatku VAT od faktury z wykupu wyłącznie w 50%. Natomiast nieodliczony podatek VAT w tej sytuacji zwiększa wartość początkową nabytego samochodu.

Samochód wykupiony z leasingu - amortyzacja

Najczęstszą metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Jest to metoda dość powolna, a wydatek przez długi czas jest przenoszony w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (opublikowanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym). Zgodnie z tym zapisem roczna stawka amortyzacyjna samochodów osobowych wynosi 20%. W myśl przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla:

  • ulepszonych środków trwałych - jeśli przed wprowadzeniem do ewidencji poniesione wydatki stanowiły minimum 20% wartości początkowej,

  • używanych środków trwałych - jeśli podatnik jest w stanie udokumentować, że dany składnik był wykorzystywany przez minimum 6 miesięcy.

Okres amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Indywidualne stawki amortyzacji ustala się kwotowo lub procentowo.

Środek trwały (samochód wykupiony z leasingu) o wartości poniżej 3 500 zł

W przypadku środka trwałego o wartości poniżej 3 500 zł podatnik ma dwie możliwości:

  • zaliczyć go do majątku trwałego firmy i dokonać wpisu samochodu do ewidencji środków trwałych,

  • jeśli zamierza go użytkować krócej niż rok, można fakturę za wykup zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu jego nabycia.

Jeśli wartość samochodu nie przekracza 3 500 zł można dokonywać amortyzacji na zasadach ogólnych lub dokonać tego jednym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu oddania do używania lub następnym.

Środek trwały(samochód wykupiony z leasingu) o wartości powyżej 3 500 zł

Jeśli z leasingu wykupywany jest pojazd o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł, należy go zaliczyć do majątku trwałego firmy. Stosuje się zasady amortyzacji środków trwałych zgodnie z art. 22h–22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

  • w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku oraz małych przedsiębiorców,

  • dla środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji z wyjątkiem samochodów osobowych.

Należy jednak pamiętać, że sumaryczna wartość odpisów nie może przekroczyć równowartości 100 000 euro, limit ten nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych środków, których wartość początkowa nie przekraczała 3 500 zł.

Jeśli więc leasing samochodu dotyczył samochodu ciężarowego po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów, wybierając rodzaj amortyzacji, można dokonać amortyzacji jednorazowej.

Po nabyciu samochodu leasingowego w przypadku zaliczenia go do majątku trwałego firmy, podatnik ma obowiązek ustalić jego wartość początkową. Zgodnie z ustawą jest nią cena nabycia zwiększona o koszty związane z nabyciem pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, tj. opłaty rejestracyjne.