0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niespłacona pożyczka w kosztach podatkowych - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie reguluje zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, po stronie pożyczkodawcy rodzi się pytanie o skutki podatkowe takiego zdarzenia. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy kwota niespłaconej pożyczki może zostać zaliczona przez pożyczkodawcę do kategorii kosztów uzyskania przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy niespłacona pożyczka w kosztach podatkowych jest zasadnym kosztem? Sprawdź!

Koszty podatkowe i możliwe wyłączenia 

Przedsiębiorca może do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki wykazujące związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowym warunkiem jest, aby wydatek nie został wymieniony w negatywnym katalogu określonym w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Jak wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, i których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego;
 2. postanowieniem sądu o:
 • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
 • umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub
 • zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
 • Z powyższej regulacji wynika zatem, że nieściągalne wierzytelności mogą stanowić koszt podatkowy, jeżeli spełnione są 2 warunki:

  • wierzytelność została zarachowana jako przychód należny,
  • nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.

  Nieściągalna wierzytelność może stanowić koszt podatkowy wyłącznie w przypadku spełnienia warunków ustawowych określonych w art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT.

  Niespłacona pożyczka w kosztach podatkowych

  Jak wskazaliśmy powyżej, jednym z warunków uznania nieściągalnej wierzytelności za koszt podatkowy jest uprzednie jej zarachowanie jako przychodu należnego.

  W kontekście udzielonej pożyczki należy wskazać, że przychodem w takim przypadku będzie jedynie kwota odsetek. Zwrócony kapitał podstawowy nie jest w tym wypadku przychodem dla pożyczkodawcy, ponieważ nie występuje tu przysporzenie majątkowe, co jest kluczowe dla możliwości rozpoznania przychodu podatkowego.

  Udzielenie pożyczki oraz jej późniejszy zwrot nie powodują u podmiotu udzielającego tej pożyczki przychodu podatkowego, z wyjątkiem kwoty otrzymanych odsetek od tej pożyczki. 

  Jeżeli chodzi natomiast o same odsetki, które mogą być kwalifikowane jako przychód, to trzeba mieć na względzie treść art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT, który podaje, że nie uważa się za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

  Przepis ten przesuwa w czasie moment powstania przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Przychodem nie jest bowiem kwota odsetek należnych (naliczonych), lecz wyłącznie kwota odsetek faktycznie otrzymanych.

  Należy jednak zauważyć, że przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy nie odnosi się do innych rodzajów przychodów z tytułu udzielanych w ramach prowadzonej działalności pożyczek (prowizji, opłat związanych z windykacją). Jak wynika wprost z jego brzmienia, dotyczy on wyłącznie odsetek. 

  Zgodnie z art. 14 ust. 1i wyżej cytowanej ustawy w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

  Jeżeli mamy do czynienia z niespłaconą pożyczką, to należy stwierdzić, że w ogóle nie występuje kategoria przychodu podatkowego. Po stronie pożyczkodawcy nie występuje bowiem ani przychód z tytułu udzielenia pożyczki, ani przychód z tytułu odsetek (nieotrzymane odsetki nie stanowią przychodu).

  To zatem powoduje, że wykluczone w takim przypadku jest uznanie niespłaconej pożyczki za koszt podatkowy, ponieważ nie są spełnione warunki ustawowe dla takiego zaliczenia.

  Przykład 1.

  Przedsiębiorca udzielił innemu przedsiębiorcy pożyczki w kwocie 100 000 zł na 5 lat. Ustalili oni kwotę odsetek jako 10 000 zł. Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki w terminie wynikającym z umowy. Takie zdarzenie będzie dla pożyczkodawcy neutralne podatkowo. Nie występuje w tym przypadku ani przychód, ani koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o PIT.

  Identycznie w takiej samej sprawie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z 23 kwietnia 2020 roku (nr 0113-KDIPT2-3.4011.106.2020.1.RR), gdzie organ stwierdził, że dla podatnika jako pożyczkodawcy zarówno udzielenie pożyczki, jak i jej spłata nie stanowi odpowiednio kosztu uzyskania przychodu ani przychodu podatkowego. Tym samym środki pieniężne nie tworzą kategorii przychodów i kosztów podatkowych.

  Podatnik, udzielając pożyczki, poniósł wydatek, który – z uwagi na zwrotny charakter pożyczki – nie jest kwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym nie są także pożyczki stracone, wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto – z uwagi na fakt, że udzielenie pożyczki nie powoduje powstania przychodów należnych – kwota udzielonej pożyczki nie stanowi wierzytelności, którą można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów.

  W konsekwencji podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pożyczki, która nie jest spłacona w części, i w stosunku do której sąd wyda postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W interpretacji tej organ podatkowy odniósł się także do koncepcji poniesienia ekonomicznej straty przez pożyczkodawcę z uwagi na nieotrzymanie spłaty udzielonej pożyczki.

  Dyrektor KIS wskazał, że uznanie za koszt uzyskania przychodów każdej straty oznaczałoby w rzeczywistości rekompensowanie ryzyka gospodarczego za pomocą przepisów podatkowych. Wynika to z faktu, że nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione oraz straty powstałe w prowadzonej działalności stanowią koszty uzyskania przychodów. W przeciwnym wypadku każde ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można by przenosić przy użyciu przepisów podatkowych na Skarb Państwa przez pomniejszanie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. 

  Wartość niespłaconej pożyczki nie stanowi dla pożyczkodawcy kosztu podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości, aby wartość niespłaconej pożyczki mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Taka pożyczka jest neutralna podatkowo.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów