0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe wzory wniosku o interpretację indywidualną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie nowych wzorów wniosków o interpretację indywidualną. Projekt rozporządzenia z dnia 09.01.2020 r. wprowadzić ma zmiany ułatwiające wnioskującym określenie dokładnego zakresu wymaganych danych. Wniosek ma zostać dostosowany do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Nowe wzory wniosku o interpretację indywidualną co będą zawierały?

Regulacje wprowadzić mają w formularzu ORD-WS rubrykę I zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. W rubryce tej mają się znaleźć takie informacje jak: dane osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, zakładu zagranicznego oraz państwa lub terytorium kraju, które objęte są skutkami transakcji transgranicznych. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 14b par. 3a Ordynacji podatkowej:

“W przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne”

- składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej w kwocie 40 zł.
Na mocy powyższego przepisu, osoby składające wnioski o interpretację indywidualną są obowiązane do wskazania powyższych danych, które mogą być kluczowe w zakresie wydanej decyzji przez organ opiniujący.

Nowe wzory wniosku o interpretację indywidualną wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów