0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing samochodu ciężarowego - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później staje przed dylematem związanym z kupnem samochodu. Nie zawsze dysponuje jednak odpowiednimi środkami finansowymi niezbędnymi do jego nabycia. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzi leasing. Umożliwia on korzystanie z danego środka trwałego przez określony w umowie czas w zamian za spłacanie rat. W leasing można wziąć różne dobra ruchome, zarówno nowe, jak i używane. Mogą to być wspomniane powyżej środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny itp., a także nieruchomości. Sprawdź, czy leasing samochodu ciężarowego lub osobowego jest opłacalny oraz w jaki sposób należy go rozliczyć!

Samochód ciężarowy - definicja

W odniesieniu do leasingu samochodu ciężarowego istotną kwestią jest ustalenie, czy dany pojazd na pewno można zakwalifikować jako samochód ciężarowy. Należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi uznania go za pojazd ciężarowy na gruncie ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług w sposób jednoznaczny nie określa, kiedy pojazd uznajemy za samochód ciężarowy, jednak określa, w jakich przypadkach przysługuje 100% odliczenie podatku VAT. Za pojazd ciężarowy uznaje się:

W celu uznania pojazdu, którego konstrukcja wyklucza użycie prywatne, za ciężarowy konieczne jest posiadanie:

  • dodatkowego badania technicznego, które powinno zostać przeprowadzone i potwierdzone zaświadczeniem przez okręgową stację kontroli pojazdów,

  • dowodu rejestracyjnego zawierającego informację o spełnieniu podwyższonych wymagań.

Odpowiednie zdefiniowanie pojazdu w odniesieniu do ustawy o VAT ma znaczenie ze względu na sposób odliczania podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków eksploatacyjnych, w tym również zakupu paliwa. Otóż pojazd uznany za ciężarowy uprawnia przedsiębiorcę do 100% odliczenia podatku VAT od ww. wydatków bez konieczności dopełnienia dodatkowych obowiązków formalnych.

Rodzaje leasingu

Należy pamiętać, że sposób rozliczania leasingu samochodu ciężarowego oraz osobowego wygląda odmiennie, w związku z czym przed rozpoczęciem leasingu należy się upewnić, czy pojazd aby na pewno uznany jest na gruncie podatkowym za ciężarowy.

Istnieją dwa rodzaje leasingu - operacyjny i finansowy.

  1. Leasing operacyjny - samochód jest własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy leasingowej i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

  2. Leasing finansowy - samochód wpisany jest do środków trwałych leasingobiorcy i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca do kosztów może zaliczyć całą wartość opłaty wstępnej (opłatę pobieraną przy zawieraniu leasingu), raty leasingowe oraz koszty związane z zakupem paliwa i inne wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem. Ten rodzaj leasingu będzie korzystny dla leasingobiorcy, któremu zależy na jak najmniejszym angażowaniu środków finansowych przy zawieraniu umowy, ponieważ podatek VAT jest naliczany stopniowo do każdej raty, a nie z góry przy pierwszej z nich, co ma miejsce przy leasingu finansowym.

W przypadku leasingu finansowego kosztem firmowym są odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty, zakup paliwa i inne koszty związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Różnicą między tymi dwiema formami finansowania jest to, że w przypadku leasingu finansowego jego przedmiot uznawany jest za składnik majątku leasingobiorcy, a więc to on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Różnice widoczne są również przy wykupieniu pojazdu po okresie obowiązywania umowy leasingowej. Po zakończeniu leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma prawo do wykupienia pojazdu za określoną kwotę ustaloną w umowie. Odwrotnie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do leasingu finansowego, po jego zakończeniu pojazd jest własnością korzystającego, bez dodatkowych formalności.

Leasing samochodu ciężarowego na gruncie podatku VAT

Jak wspomniano wcześniej, w odniesieniu do podatku VAT szczególnie ważne jest odpowiednie zakwalifikowanie pojazdu, ponieważ wpływa ono na sposób odliczania podatku VAT. W sytuacji gdy pojazd nie spełnia warunków uznania za pojazd ciężarowy, przedsiębiorcy mają dwie możliwości na odliczanie podatku VAT. Jeśli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorca może odliczać 100% podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i wydatków związanych z jego eksploatacją, jednakże konieczne jest:

  • prowadzenie kilometrówki dla celów VAT,

  • dokonanie zgłoszenia VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego,

  • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu.

Natomiast w sytuacji, kiedy pojazd będzie wykorzystywany zarówno w ramach prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych, możliwe jest odliczanie 50% podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i wydatków związanych z jego użytkowaniem. Brak tutaj konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji czy zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Jeżeli pojazd spełnia wymogi ustawy VAT uznania go za pojazd ciężarowy, przedsiębiorcy przysługuje prawo pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa, użytkowaniem pojazdu czy też rat leasingowych bez dodatkowych wymogów formalnych.

Podsumowanie

Leasing na samochód jest dla przedsiębiorców jedną z najpopularniejszych form finansowania, ponieważ stanowi ona świetną możliwość dla tych, którzy nie zdołali uzyskać kredytu bankowego. Główną zaletą leasingu jest brak konieczności określania zdolności kredytowej, co jest wymagane w przypadku kredytów bankowych. Przed podpisaniem umowy warto zastanowić się, z jakiego rodzaju leasingu chcemy skorzystać - operacyjnego czy finansowego.

Ponadto warto dowiedzieć się, czy pojazd, który nas interesuje, to pojazd uznany według przepisów za samochód ciężarowy czy osobowy, ponieważ od tego zależy sposób odliczania podatku VAT, co dla przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest bardzo istotne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów