Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty leasingu

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może dokonać jej zawieszenia. Możliwość taka wynika z art. 14a ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem dokonania takiej czynności jest niezatrudnianie w tym czasie pracowników. Warto również podkreślić, że okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenia działalności dokonuje się na druku CEIDG-1.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponad to przysługują mu pewne prawa oraz obowiązki, wśród których można wymienić:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Dodatkowo przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Dokonując zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą zrezygnować z wcześniej zawartych umów, jak chociażby dotyczących telefonu firmowego czy leasingu. Ich wcześniejsze rozwiązanie z pewnością mogłoby wiązać się z przykrymi konsekwencjami jak chociażby kary pieniężne.

Jak już wcześniej wspomniano w trakcie zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarcze. Do takich śmiało zaliczyć można raty leasingowe od umowy, która została zawarta przed zawieszeniem. Potwierdzeniem tego stanowiska jest interpretacja wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nr. IPPB1/415-596/11-4/JB z dnia 30 września 2011 roku: “(...)wydatki dotyczące rat leasingowych ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogą być uwzględnione przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile zawarte umowy leasingu spełniają wszystkie wymogi, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...)”.