0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing finansowy a jego prawidłowe ujęcie w KPiR u nievatowca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdecydowałam się na leasing finansowy samochodu osobowego. Zastanawiam się nad prawidłowością jego rozliczenia w KPiR. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT.

Lena, Świdnica

 

Decydując się na leasing finansowy samochodu osobowego, należy pamiętać, że to leasingobiorca jest zobligowany do amortyzowania przedmiotu leasingu. Wartość początkową będzie stanowiła cena zakupu (suma rat kapitałowych) powiększona o ewentualne koszty zakupu poniesione do dnia wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (np. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze itd.).

W odniesieniu do metody amortyzacji samochodu osobowego, do wyboru są następujące:

  • Liniowa metoda amortyzacji

Dla KŚT 741 przewidzianym dla samochodów osobowych wziętych w leasing finansowy, odpowiednią stawką wynikającą z wykazu, jest stawka 20% w skali roku. Stosowanie się do tych regulacji pozwoli na pełne zamortyzowanie w ciągu 5 lat.

  • Liniowa przyspieszona metoda amortyzacji

Przyspieszona liniowa metoda amortyzacji została uregulowana w art. 22i ustawy o PIT. Ust. 2 pkt 2 tego artykułu odnosi się do środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Podatnik w okresie tym może podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4. Czyli maksymalna stawka amortyzacyjna może wynieść 28% w skali roku.

  • Liniowa indywidualna metoda amortyzacji

Podatnik aby mógł zastosować indywidualną metodę amortyzacji musi posiadać samochód używany (przed nabyciem był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy) lub ulepszony (przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej).

Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych minimalny okres amortyzacji ulepszonych lub używanych środków transportu nie może być krótszy niż 30 miesięcy i tym samym stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40%.

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT określa limity w zakresie amortyzacji samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro oraz samochodów osobowych, elektrycznych o wartości początkowej 30.000 euro. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej powyżej wskazane wartości przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.
 

W przypadku, gdy zdecydowała się Pani na leasing finansowy, do kosztów podatkowych może Pani zakwalifikować odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty leasingowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów