0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlane na rzecz osób fizycznych a obowiązek podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno firmy budowlane, jak i budowlano-remontowe mogą świadczyć swoje usługi na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - tzw. osób prywatnych. Co ciekawe, zmiany w ustawie o VAT podzieliły moment powstania obowiązku podatkowego właśnie z uwagi na status klientów. Jak dokonać prawidłowego rozliczenia VAT przy tego typu świadczeniach? Wyjaśniamy poniżej.

Usługi budowlane na rzecz osób fizycznych - obowiązek podatkowy VAT 2014

Wraz z początkiem roku 2014 w zakresie VAT doszło do wielu zmian. Wśród najważniejszych można wymienić termin powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych oraz remontowo-budowlanych, który w dalszym ciągu jest terminem szczególnym. Bowiem do końca roku 2013 obowiązek podatkowy w VAT powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (ówczesny art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d ustawy o VAT).

Aktualnie zastosowanie znajdzie tu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy. Zgodnie z jego treścią obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą wystawiania faktury.

Ważne!

Faktury za usługi budowlane oraz budowlano-remontowe podatnik ma obowiązek wystawić nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1).

Natomiast gdy faktura zostanie wystawiona z opóźnieniem lub podatnik w ogóle jej nie wystawi, obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonym w art. 106i ust. 3 pkt 1.

Przedpłata w usługach budowlanych a VAT - 2014

Jeżeli podatnik przed wykonaniem usługi otrzyma część lub całość zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek), obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do wysokości otrzymanej kwoty.

Co ważne, przedsiębiorca w związku z tego typu zdarzeniem jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej.

Usługi budowlane na rzecz osób fizycznych - obowiązek podatkowy VAT 2014

Art. 19a ust. 5 pkt 3 jasno wskazuje, że odnosi się jedynie do przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1, czyli sytuacji, w których podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury.

Art. 106b ust. 1.

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z powyższego należy wnioskować, że obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych powstaje na zasadach szczególnych jedynie wówczas, gdy podatnik ma obowiązek udokumentowania jej fakturą. Najlepszym tego przykładem jest sprzedaż na rzecz podatników podatku VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych), wówczas obowiązek ten występuje.

Natomiast gdy nabywcami są osoby prywatne i inne podmioty niebędące podatnikami VAT, wówczas obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT ( czyli z chwilą wykonania usługi).

Art. 15 ust. 1.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Nie zawsze więc przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane będą określali moment powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych. Wyznaczenie dnia, w którym należy opodatkować usługę, będzie zależało m.in. od tego, na czyją rzecz ta usługa jest świadczona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów