0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VAT po zmianie adresu - gdzie złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W praktyce gospodarczej zdarzyć się może sytuacja, w której konieczne będzie wystawienie korekty deklaracji VAT po zmianie adresu zamieszkania podatnika w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych, a więc i po zmianie właściwego urzędu. Czy korekta deklaracji VAT powinna być wówczas złożona w nowym czy starym urzędzie?

Kiedy konieczna korekta deklaracji VAT?

Ustawa o VAT zobowiązuje podatnika, który błędnie wypełnił złożoną już deklarację podatkową, do sporządzenia korekty deklaracji VAT. Formularz, o którym mowa, może być również konieczny w przypadku, gdy nastąpiło nieprzysługujące odliczenie VAT, a podatnik zauważył błąd dopiero po zamknięciu okresu. Obowiązek skorygowania poprzednich okresów może być także wynikiem pomyłki na fakturze sprzedaży, która spowodowała nieprawidłowe rozliczenie podatku. Przyczyn konieczności składania deklaracji VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe jest wiele - dlatego w praktyce korekta deklaracji VAT przesyłana do US jest powszechnym zjawiskiem.

Zmiana adresu może oznaczać zmianę urzędu skarbowego

Odpowiednim organem dla celów rozliczania podatku VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeżeli więc w trakcie prowadzenia działalności podatnik będący osobą fizyczną zmienia miejsce zamieszkania może to oznaczać zmianę urzędu właściwego dla celów rozliczeń z VAT.

Korekta deklaracji VAT po zmianie urzędu skarbowego - gdzie ją złożyć?

Jeżeli już nastąpi zmiana właściwości urzędu skarbowego, a podatnik będzie musiał dokonać korekty deklaracji VAT za okres, w którym podlegał pod inny urząd, wówczas pojawia się pytanie: gdzie złożyć korektę deklaracji VAT po zmianie adresu? Czy wybrać dotychczasowy urząd, czy też można ją złożyć w nowym, pomimo że pierwotna deklaracja za korygowany okres trafiła do “starego” urzędu?

Odpowiedź na powyższe pytania daje Ordynacja podatkowa.

Art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej:
"Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (...)"

Jak zatem wynika z przytoczonej treści aktu prawnego, jeżeli po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał, w zależności, jaka forma została wybrana we wniosku rejestracyjnym VAT-R) nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego, organem właściwym dla rozliczenia spraw dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych jest urząd właściwy w okresie bieżącym. Dlatego też korekta deklaracji VAT po zmianie adresu, pomimo tego że dotyczy okresów poprzednich, powinna być złożona w urzędzie właściwym po zmianie adresu.

Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności nastąpi zmiana adresu zamieszkania podatnika, która spowoduje zmianę właściwości miejscowej urzędu, korekty deklaracji VAT dotyczące wcześniejszych okresów należy składać w urzędzie, w którym podatnik rozlicza się z bieżącego okresu (po zmianie adresu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów