Poradnik Przedsiębiorcy

Pełnomocnictwo do wysyłki JPK

Jestem mikrofirmą będącą czynnym podatnikiem VAT. Od stycznia 2018 roku będzie mnie dotyczył obowiązek wysyłki JPK_VAT do urzędu. Nie posiadam jednak własnego podpisu elektronicznego. Czy w takim przypadku będę mógł wydać pełnomocnictwo do wysyłki JPK VAT przedstawicielowi firmy, z jakiej usług korzystam przy prowadzeniu księgowości?

 

Marcin, Wrocław

 

Tak, podobnie jak to ma teraz miejsce przy deklaracjach VAT-7, również będzie możliwe nadanie pełnomocnictwa do wysyłki JPK_VAT. Różnica polega na tym, że pełnomocnictwo do wysyłki JPK najprawdopodobniej wykorzystywane będzie na szerszą skalę, ponieważ deklaracje VAT-7 mogą być wysyłane bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego za pomocą weryfikacji kwotą przychodu, a JPK już nie.

Wysyłka JPK wymaga podpisu!

Sposoby przesyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów, skąd następnie dane trafiają już automatycznie do odpowiednich urzędów, zostały ściśle określone przepisami. Wymaga się by przesył pliku JPK_VAT był podpisany:

  • elektronicznym podpisem kwalifikowanym (odpłatny) lub

  • profilem zaufanym - ePUAP (nieodpłatny).

Problemem z darmowym profilem zaufanym jest złożoność procesu złożenia podpisu na pliku. Najpierw bowiem plik trzeba wygenerować i pobrać z systemu księgowego, następnie zaimportować do platformy ePUAP, tam dokonać procedury podpisu, wyeksportować plik z powrotem do systemu księgowego, skąd dokonana zostanie jego wysyłka i w końcowym etapie będzie możliwość pobrania UPO - czyli urzędowego poświadczenia odbioru, potwierdzającego złożenie JPK w urzędzie.

Natomiast elektroniczny podpis kwalifikowany wiąże się z kosztami jego pozyskania i pilnowaniem terminu jego ważności. Ważność podpisu elektronicznego to zwykle rok lub dwa lata, zatem należy pamiętać o jego przedłużeniu.

Z uwagi na przedstawione problemy przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na korzystanie z podpisu elektronicznego innych zaufanych osób, jak np. przedstawicieli systemu księgowości online, z którego na co dzień korzystają, lub przedstawicieli biura rachunkowego. W tym celu jednak muszą wydać im pełnomocnictwo do wysyłki JPK VAT.

UPL-1 - Pełnomocnictwo do wysyłki JPK VAT

Ordynacja podatkowa pozwala na rozwiązanie, jakim jest podpisywanie wysyłki JPK_VAT przez pełnomocnika.

Ordynacja Podatkowa

Art. 80a § 1

Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

Art. 3 pkt 5

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Aby przedsiębiorca mógł powierzyć wysyłkę JPK_VAT innej osobie, musi ją do tego upoważnić. Właściwym drukiem nadania pełnomocnictwa do wysyłki JPK_VAT jest UPL-1.

Serwis wFirma.pl umożliwia korzystanie z podpisów elektronicznych należących do przedstawicieli firmy. W tym celu należy w systemie pobrać druki UPL-1:

 

Pełnomocnictwo do wysyłki JPK - UPL-1

 

Wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę druk UPL-1 Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy złożyć w urzędzie właściwym dla przedsiębiorcy. Raz wydane upoważnienie obowiązuje aż do czasu jego odwołania.