0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie dotacji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pozyskałeś dotację i nie wiesz, jak ją rozliczyć? Czy konieczne jest opodatkowanie środków podatkiem od towarów i usług? Dowiedz się, czy masz obowiązek uwzględnienia otrzymanej dotacji w podstawie opodatkowania VAT.

Podstawa opodatkowania VAT

Prawidłowe zakwalifikowanie dotacji pozwoli stwierdzić, czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Generalnie, każda dotacja lub subwencja jest opodatkowana VAT, o ile wpływa na wysokość ceny towarów i usług. Kwestie te reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług. W myśl art. 29a ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania VAT stanowi  wszystko to, co może być uznane za zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Ustawa mówi również wprost, że dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług, należy włączyć do podstawy opodatkowania VAT. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dotacje podlegają opodatkowaniu VAT. Do podstawy opodatkowania wliczane są tylko te dotacje, które mają bezpośredni wpływ na  cenę towaru lub usługi. Za każdym razem, wynikać to będzie z warunków przyznawania środków,  sformułowania celów dofinansowania w konkretnej formie.

Przykład 1.

Jeśli dofinansowanie przyznawane jest jako np. pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensata z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, środki takie zwiększają podstawę opodatkowania VAT.

Podatek VAT a zwrot dotacji

Przyznanie dotacji wiąże się często z wypełnieniem przez przedsiębiorcę szeregu zobowiązań. Czasami zdarza się, że nie podoła on stawianym wymaganiom. Jeżeli podatnik nie wywiąże się ze stawianych mu warunków, będzie musiał zwrócić dotację. Co stanie się wówczas z podatkiem VAT? Jeżeli dotacja została wykazana jako obrót, przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekty rozliczenia VAT. Zwrot dotacji należy udokumentować fakturą wewnętrzną.

Dotacja na rozpoczęcie działalności a VAT

Dotacja na rozpoczęcie działalności nazywana jest dotacją podmiotową. Nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z warunkami umowy, dotacja taka ma na celu zakup środków trwałych, poprawę warunków pracy, stworzenie nowych miejsc. Nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towarów i usług świadczonych przez podatnika.

Dotacja kosztowa a VAT

Sytuacja z dotacją kosztową wygląda podobnie jak z dotacją podmiotową. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej wydanej 27 marca 2014 roku (sygn. akt ITPP2/443-98/14/EB). W zgłoszonym wniosku stowarzyszenie wskazało, że otrzymuje dofinansowanie z PFRON, z którego pokrywa koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz obsługę projektu, a także koszty najmu sali rehabilitacyjnej. W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Izby Skarbowej jednoznacznie stwierdził, że tego typu dotacja nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podsumowując, dla ustalenia, czy środki otrzymane z dotacji zwiększają podstawę opodatkowania, znaczące jest to, czy mają one bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży. To z kolei każdorazowo wynikać będzie ze szczegółowych warunków ich przyznawania, wskazujących cele dofinansowania realizowanego w konkretnej firmie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów