Poradnik Przedsiębiorcy

PCC od umowy spółki - kiedy nie trzeba płacić?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem pośrednim, który muszą płacić między innymi spółki od zawieranych umów spółek i ich zmian. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje również szereg czynności zwolnionych i wyłączonych z opodatkowania PCC. Jak się jednak okazuje, ustawa nie do końca jest zgodna z prawem unijnym - pozwala to w niektórych przypadkach na odzyskanie niesłusznie zapłaconego podatku. Sprawdź, kiedy nie trzeba płacić PCC od umowy spółki!

PCC - od jakich czynności spółka musi go płacić?

W przypadku spółek, podatek PCC powinien zostać obliczony i zapłacony od następujących czynności cywilnoprawnych (mówi o tym art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych):

 • umowy spółki,

 • zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych - a za zmiany umowy spółki uważa się:

  • przy spółce osobowej:

   • wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,

   • pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika,

   • dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

  • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

  • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;

  • przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:

   • rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE,

   • siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE,

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Jak widać, wachlarz czynności cywilnoprawnych spółki, które podlegają opodatkowaniu PCC jest dość szeroki.

PCC od umowy spółki - wyłączenia i zwolnienia

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje także takie czynności spółki, które są wyłączone lub zwolnione od opodatkowania PCC.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy, wyłączone z opodatkowania są umowy spółki i ich zmiany związane z:

 • łączeniem spółek kapitałowych,

 • przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

 • wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Natomiast art. 9 ust. 11 ustawy mówi o czynnościach cywilnoprawnych spółek, które są zwolnione od podatku, mianowicie są to umowy spółki i ich zmiany:

 • związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych w innym kraju UE albo od których zgodnie z prawem państwa UE podatek nie był naliczany,

 • związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych w innym kraju UE,

 • związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,

 • jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie:

  • transportu publicznego,

  • zarządzania portami i przystaniami morskimi,

  • zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków  

- konieczne jednak jest, aby w wyniku zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego objął co najmniej 50% udziałów lub akcji, lub w momencie zmiany umowy spółki już taka część była w ich posiadaniu.

Co ważne, zwolnienie z PCC przysługuje od razu z mocy prawa. Nie jest konieczne składanie deklaracji PCC, aby z niego skorzystać.