Poradnik Przedsiębiorcy

Becikowe - kryteria i wymagane dokumenty

Becikowe to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wynosi 1000 zł, przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. By otrzymać becikowe, konieczne jest złożenie wniosku o jego wypłatę wraz z kompletem dokumentów dotyczących osiąganych dochodów oraz zaświadczeniem lekarskim.

Kto może otrzymać becikowe?

Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka - jest to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

pod warunkiem, że dochód na jednego członka rodziny wynosi 1922 zł.

Ważne!

Becikowe, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Jak liczyć dochód na członka rodziny, by móc otrzymać becikowe?

Kwotę dochodu netto 1922 zł na jednego członka rodziny należy wyliczyć w następujący sposób:

Dochód brutto minus:

Otrzymaną wartość należy podzielić przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny z uwzględnieniem nowego członka rodziny.

Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać becikowe?

Wniosek o becikowe należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną lub dziecka przysposobionego, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką czy przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek składa się osobiście w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej.

By otrzymać becikowe, należy złożyć:

 • wypełniony wniosek o becikowe,

 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - dotyczy wyłącznie biologicznych rodziców dziecka,

 • akty urodzenia dzieci będących w rodzinie,

 • kserokopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek,

 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną - dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną,

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny lub własne oświadczenie w tej sprawie,

 • oświadczenie o wysokości faktycznie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 • oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.