0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Becikowe - kryteria i wymagane dokumenty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Becikowe to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wynosi 1000 zł, przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Komu przysługuje to świadczenie i jakich formalności należy dokonać, aby je otrzymać? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Kto może otrzymać becikowe?

Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

ponadto:

Dodatkowo osoba starająca się o otrzymanie becikowego, musi spełniać dwa najważniejsze warunki:

 1. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 1922 zł netto;
 2. Matka dziecka była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, czyli:
 • odbywała wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym.

Becikowe, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Jak liczyć dochód na członka rodziny?

Kwotę dochodu netto 1922 zł na jednego członka rodziny, należy wyliczyć w następujący sposób:

Dochód brutto minus:

 • koszty uzyskania przychodów;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie opłacone, a nie wartość podlegająca odliczeniu z PIT);
 • podatek należny.

Otrzymaną wartość należy podzielić przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny z uwzględnieniem nowego członka rodziny.

Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać becikowe?

Wniosek o becikowe należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną lub dziecka przysposobionego, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką czy przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek można złożyć:

By otrzymać becikowe, należy złożyć:

 • wypełniony wniosek o becikowe;
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – dotyczy wyłącznie biologicznych rodziców dziecka;
 • akty urodzenia dzieci będących w rodzinie;
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport.
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną – dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny lub własne oświadczenie w tej sprawie;
 • oświadczenie o wysokości faktycznie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, wymagane mogą być dodatkowe dokumenty. Świadczenie becikowe jest wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wnioski należy składać w instytucji określonej przez Urząd gminy (np. Urząd miasta, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Wiele Gmin i miast przyznaje dodatkowe świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka. Więcej informacji na ten temat należy szukać w urzędzie gminy lub miasta.

Kiedy zostanie wypłacone becikowe?

Termin wypłaty becikowego zależy od tego, kiedy złożone zostaną wszystkie dokumenty. Świadczenie płatne jest w terminach miesięcznych. Można wybrać dogodną formę otrzymania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czek elektroniczny, wtedy świadczenie można wypłacić w banku PKO BP S.A,
 • kartą bankomatowo-płatniczą.

Jeśli jednak świadczenie nie zostanie wypłacone i decyzja będzie odmowna, osoba starająca się o świadczenie może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do instytucji, w której składano wniosek o becikowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów