0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek dochodowy od korepetycji - jak wygląda rozliczenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czasach testów, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i pogoni za sukcesem - udzielanie korepetycji stało się bardzo popularną metodą dla podreperowania budżetu dla osób, które posiadają daną wiedzę czy umiejętności. Warto się jednak przyjrzeć tej formie zarobku pod względem podatkowym. Wyjaśniamy, jak rozliczyć podatek dochodowy od korepetycji.

Podatek dochodowy od korepetycji - pozarolnicza działalność gospodarcza

Zgodnie z definicją ujętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalnością gospodarczą nie będzie działalność, która spełnia następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Osoba fizyczna, która sporadycznie zajmuje się udzielaniem korepetycji, a korepetycje te nie mają charakteru ciągłego i zorganizowanego, ich częstotliwość będzie zależała od ilości pozyskanych chętnych i będą odbywały się w miejscu zamieszkania korepetytora nie będzie uznana za osobę prowadzącą zorganizowaną działalność gospodarczą.
 

Udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście - będzie to jednak działalność, określona przez ustawodawcę jako działalność oświatowa. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość wyłączenia ich z przychodów z działalności gospodarczej. Działalność wykonywana osobiście to świadczenie usług na rzecz podmiotów gospodarczych bez ponoszenia ryzyka gospodarczego.

Przykład 1.

Jeżeli osoba fizyczna, będąca nauczycielem języka obcego w szkole powszechnej będzie świadczyła dodatkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze szkołą językową indywidualne lekcje, usługi te będą traktowane jako działalność wykonywana osobiście. Nie będą one wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji można prowadzić w formie zorganizowanej działalności gospodarczej lub działalności nierejestrowanej. Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Podatek dochodowy od korepetycji - działalność nierejestrowana

Jedną z możliwych form prowadzenia działalności, której przedmiotem jest udzielanie korepetycji jest działalność nierejestrowana. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga rejestracji w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a tym samym odprowadzania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekraczać 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przekroczenie limitu przychodów powoduje przekształcenie działalności nierejestrowanej w działalność gospodarczą.
 

Podatek dochodowy oraz VAT w działalności gospodarczej

Korepetycje mogą być udzielane również jako jeden z przedmiotów działalności gospodarczej. Prowadzone są wówczas w sposób ciągły i zorganizowany. Korepetytor ma wówczas obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Osoba fizyczna uzyskująca dochody z tytułu działalności gospodarczej może wybrać optymalną dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do form opodatkowania zaliczamy:

  • skalę podatkową 12% i 32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł,
  • podatek liniowy, który płaci się od dochodu przy zastosowaniu stawki podatku 19%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wysokość stawek jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

W przypadku udzielania korepetycji w ramach działalności opodatkowanej ryczałtem, właściwą stawką ryczałtu jest 8,5%.

Prowadzenie działalność gospodarczej wiąże się również z podleganiu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niemniej część usług edukacyjnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towaru i usług, ale jest to katalog usług enumeratywnie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. 

Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga prowadzenia odpowiedniej ewidencji podatkowej oraz opłacania składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych do zakładu ubezpieczeń społecznych, a także opłacania podatku dochodowego, jeżeli taki powstanie. 

Podatnik, który zakłada działalność gospodarczą pierwszy raz w życiu lub po upływie 60 miesięcy przerwy ma możliwość skorzystania z „ulgi na start”, wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie podlega się maksymalnie przez okres 6 miesięcy.
 

Podstawa prawna

  • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20.11.1998 r., (Dz.U. 2022.2540),
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. (DZ.U. 2022.2647),
  • Ustawa o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (Dz.U. 2022.931).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.
Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów