0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od przychodów z budynków w PIT w praktyce - część 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy podatek od przychodów z budynków dodatkowo obejmuje wszelkie budynki stanowiące środki trwałe w firmie, z których właściciel lub współwłaściciel uzyskuje pożytek w postaci oddania go w najem. Do końca 2018r. podatek obejmował budynki wielkopowierzchniowe. Od 2019r. zakres budynków został rozszerzony także na pozostałe.

Co to jest podatek od przychodów z budynków?

Podatek od przychodów z budynków stanowi kolejną zaktualizowaną wersję minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, który aktualnie poszerza przedmiotowy zakres opodatkowania o kolejne budynki bez odnoszenia się wprost jak to było poprzednio do konkretnych budynków według KŚT (klasyfikacji środków trwałych).

Podatek od przychodów z budynków a przedmiot opodatkowania

W art. 30g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie zostało zasygnalizowane, że nowy podatek od przychodów z budynków będzie dotyczyć przede wszystkim środków trwałych stanowiących budynki położone na terytorium Polski. Kolejną fundamentalną przesłanką ustawową jest to, że budynek ten musi stanowić własność lub współwłasność podatnika.

W związku z tym, wszelkie budynki niebędące własnością podatnika pozostają poza obszarem objętym przez podatek od przychodów z budynków.

Oprócz podstawowych warunków muszą być spełnione poniższe pozostałe, aby dany budynek był przedmiotem opodatkowania.

Budynki, które podatnik będzie użytkował na podstawie najmu, leasingu nie będą podlegały pod ten podatek. Wyjątkiem od reguły będzie tutaj sytuacja, w której podatnik użytkuje budynek na podstawie leasingu finansowego i jednocześnie odda dany budynek w podnajem. W tej sytuacji to użytkownik, (czyli podatnik dokonujący odpisów amortyzacyjnych) będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić podatek od przychodów z budynków.

W tym miejscu należy dodać, iż oddanym w użytkowanie nie musi być cały budynek. Wystarczy, że oddana będzie tylko część budynku. O tym jak duża musi być ta część budynku, aby podlegała pod podatek od przychodów z budynków będzie mowa w drugiej części publikacji.

Kolejnym warunkiem podlegania pod podatek od przychodów z budynków jest to, ażeby składnik majątku był związany z działalnością gospodarczą, dlatego też wszelkie budynki, które podatnik użytkuje prywatnie a więc bez powiązania z działalnością gospodarczą (niestanowiące środków trwałych w firmie) nie będą stanowiły przedmiotu opodatkowania.

Ostatnią kwestią warunkującą obowiązek objęcia podatkiem od przychodów z budynków jest oddanie budynku do używania w całości albo w części na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zatem budynki, stanowiące środki trwałe, ale jednocześnie niewynajmowane albo nieoddane w użytkowanie na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu również będą poza zasięgiem tego podatku.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski posiada halę magazynową będącą jego własnością. Stanowi ona środek trwały w firmie. Nie jest ona jednak przedmiotem najmu ani leasingu tak, więc nie będzie stanowiła przedmiot opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski posiada stary budynek, (w którym kiedyś była szkoła), który użytkuje zarówno na potrzeby związane z działalnością, ale i prywatnie. W tym wypadku budynek ten również nie będzie stanowił przedmiotu opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków.

Przykład 3.

Podatnik wynajmujący w części starą kamienicę (mieszkania) stosuje ryczałt, jako formę opodatkowania dla danego wynajmu sklasyfikowanego, jako prywatny. Podatnik jest właścicielem budynku. Oprócz najmu nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji podatnika nie będzie obejmował podatek od przychodów budynków.

Przykład 4.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski posiada wielkopowierzchniowy stary budynek handlowy, który nie jest wprowadzony do firmy. W budynku tym składuje samochody, narzędzia, stare wyposażenie domu i inne prywatne rzeczy. W tej sytuacji budynek ten nie będzie zawierał się w zakresie budynków podlegających pod podatek od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków a KŚT

Ustawodawca w żadnym punkcie ustawy nie wskazał, co rozumie przez pojęcie budynek. Dodał natomiast, że musi on być związany z działalnością gospodarczą i stanowić jednocześnie środek trwały. Zatem podatnik powinien zdaje się kierować klasyfikacją KŚT w ramach ustalenia czy coś jest budynkiem czy też nie. Dlatego też nieruchomości niestanowiące budynków w rozumieniu KŚT nie będą także stanowiły przedmiot opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nawet, jeżeli będą oddane w odpłatne użytkowanie (najem, dzierżawa, leasing lub inne).

Należy jeszcze podkreślić, iż podatnik powinien ostrożnie podchodzić do kwestii nieodpłatnego oddania w użytkowanie budynku będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej, bowiem organ podatkowy może jednak uznać, iż budynek ten powinien być objęty przez podatek od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków - podatek miesięczny

Jak określił prawodawca w art. 30g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy podatek od przychodów z budynków będzie podatkiem miesięcznym, a więc obliczenie jej i rozliczenie będzie wymagało od podatnika comiesięcznego ustalenia czy podatek ten w ogóle wystąpi czy też nie.

Jednakże podatnik może też nie wpłacać podatku od przychodów z budynków za dany miesiąc, jeżeli okaże się, że będzie on niższy od kwoty wynoszącej 1.000zł za dany miesiąc rozliczeniowy.

Podatek od przychodów z budynków będzie liczony, jako 0,035% z ustalonej odpowiednio podstawy opodatkowania.

Podatek od przychodów z budynków - termin rozliczenia i zapłaty

Podatek od przychodów z budynków jest płacony w tym samym terminie co zaliczka na podatek dochodowy, a więc do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na złożenie rocznego zeznania do 20 stycznia roku następnego to podatek roczny (nie zaliczka na podatek) będzie zobowiązany zapłacić także w tym terminie.

W trakcie roku, za dany okres rozliczeniowy (miesięczny) podatnik ma możliwość odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków.

Jeżeli podatnik rozlicza podatek dochodowy kwartalnie, wówczas ma prawo odliczyć zapłacone zaliczki na podatek od przychodów z budynków za trzy miesiące przypadające na ten kwartał rozliczeniowy.

Ponadto, kwotę zapłaconego i nieodliczonego (od zaliczek na podatek dochodowy) w ciągu roku podatku od przychodów z budynków, podatnik ma prawo odliczyć w zeznaniu rocznym.

Oczywiście, jeżeli u podatnika nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy za dany okres, wówczas nie odliczy on zaliczki na podatek od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków - możliwy zwrot

W przypadku, gdy organ podatkowy nie stwierdzi w zeznaniu rocznym nieprawidłowości w zakresie wysokości:

  1. zobowiązania podatkowego lub straty w podatku dochodowym,

  2. podatku od przychodów z budynków, w szczególności czy koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku oraz inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych

- dokonuje na wniosek podatnika zwrotu podatku od przychodów z budynków na jego rachunek bankowy, przysługującego mu z tytułu zapłaconego i nieodliczonego w ciągu roku podatkowego podatku od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków - zwolnienia

W myśl art. 30g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym, ale oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

Widać wyraźnie, że ustawodawca zwolnił od podatku od przychodów z budynków jedynie budynki mieszkalne wybudowane z pomocą programów rządowych. Żadne inne zwolnienie z tego podatku nie zostało przewidziane w ustawie.

Podatek od przychodów z budynków - pozostałe pomniejszenia

W przypadku, gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, (od których przychód jest zwolniony z podatku od przychodów z budynków), podatnik pomniejszy ustalony przychód w sposób proporcjonalny. Przeliczenia tego dokona dzieląc:

  1. udział powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych przez

  2. całkowitą powierzchnię użytkową tego budynku.

Następnie otrzymany współczynnik pomnoży przez całkowitą powierzchnię danego budynku. W ten sposób otrzyma kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu.

Proporcję tę podatnik ustala na pierwszy dzień każdego nowego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów