0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Straty z lat ubiegłych jako sposób na obniżenie podatku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia firmy, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki (na przykład cywilnej), nie osiąga zysków, a wykazuje stratę. Sytuacja taka może mieć miejsce parę miesięcy, a nawet parę lat. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy straty z lat ubiegłych można odliczać w kolejnych latach, gdy podatnik osiągnie już zyski? Odpowiadamy w artykule.

Gdzie sprawdzić wysokość straty z lat ubiegłych?

O stracie mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów.

Kwotę straty z lat ubiegłych z prowadzonej działalności gospodarczej można odnaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, składający zeznanie roczne na formularzu PIT-36 (wersja 31) , kwotę straty z danego roku do odliczenia w jednym z 5 kolejnych lat znajdą na stronie drugiej deklaracji, w części E.1., w polach dotyczących strat z pozarolniczej działalności gospodarczej (pole numer 90).

straty z lat ubiegłych

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego według zasad podatku liniowego, składający zeznanie roczne na formularzu PIT-36L (wersja 20), kwotę straty mogą znaleźć na pierwszej stronie deklaracji, w części E, w polu 31, które dotyczy straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

straty z lat ubiegłych

Poniesiona strata z lat ubiegłych nie może być odliczona w ramach innego źródła aniżeli działalność gospodarcza. Tak więc, jeśli podatnik nie posiada dochodu z działalności do odliczenia ale posiada np. z tytułu umowy o pracę to dochodów z tejże umowy nie może pomniejszyć o stratę powstałą w ramach działalności gospodarczej. Analogicznie w sytuacji gdy mamy np. dochody z tytułu emerytury czy renty również straty nie odliczymy od nich.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9 ust. 3 stanowi, że podatnik, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych - pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę. Kolejną zasadą odliczenia straty jest to, że:

  • dla straty powstałej do 2018 roku jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła. 
  • dla straty powstałej od 2019 roku (czyli przykładowo dla straty z 2019 roku wykazanej na zeznaniu rocznym za 2021 rok składanym w 2022 roku):
    • jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła bądź,
    • jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych obniżyć o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota (ponad wspomniany limit) podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykład 1.

Pan Jan Nowak osiągał następujące wyniki z prowadzonej działalności w poszczególnych latach:

2020 - strata 3000

2019 - dochód 20000 zł

2020 - strata 1000 zł

2021 - dochód 12000 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pan Jan w rozliczeniu rocznym za rok 2021 może odliczyć od dochodu odpowiednio 50% straty z roku 2018 (1500 zł) oraz całą stratę z 2020 roku (1000 zł). Pozostałe 50% straty z 2018 roku pan Jan będzie mógł odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022 rok jeżeli wypracuje w 2022 roku dochód o wartości wyższej niż 1500 zł. Jeśli nie wypracuje odliczenie będzie możliwe jeszcze w 2023 roku.

W zeznaniu rocznym PIT-36 (wersja 31), przeznaczonym dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, kwotę straty z lat ubiegłych, jaką chcemy w danym roku odliczyć od dochodu, należy wpisać na stronie czwartej zeznania, w części F - należy podać źródło straty oraz kwotę - w polu numer 198.

straty z lat ubiegłych

Natomiast w deklaracji PIT-36L (wersja 20), przeznaczonej dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego liniowo, kwotę straty z lat ubiegłych należy wpisać na pierwszej stronie deklaracji w części F - konieczne jest podanie źródła straty oraz kwoty - w polu numer 39.

straty z lat ubiegłych

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym, więc poprawne będzie pomniejszanie dochodu z bieżących miesięcy o wartość przysługującej do odliczenia w danym roku straty.

Stanowisko to potwierdzają dyrektorzy Izb Skarbowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Jedną z nich jest interpretacja indywidualna z dnia 09.08.2011 r. (sygn. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której stwierdzono:

“Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika.

W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.”

Straty z lat ubiegłych - zamknięcie lub zawieszenie, a następnie wznowienie działalności

Jak w takim razie postąpić ze stratą w sytuacji, kiedy podatnik zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą?

Przy zamknięciu i ponownym otwarciu działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu i wznowieniu, 5-letni termin na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Po ponownym otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zachowuje prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałby, gdyby nie zamykał działalności - czyli zasada 5 lat dalej obowiązuje. Tak samo należy postąpić, gdy działalność zostanie zawieszona, a następnie wznowiona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów