Poradnik Przedsiębiorcy

Straty z lat ubiegłych jako sposób na obniżenie podatku!

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia firmy, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki (na przykład cywilnej), nie osiąga zysków, a wykazuje stratę. Sytuacja taka może mieć miejsce parę miesięcy, a nawet parę lat. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy straty z lat ubiegłych można odliczać w kolejnych latach, gdy podatnik osiągnie już zyski? Odpowiadamy w artykule.

Gdzie sprawdzić wysokość straty z lat ubiegłych?

O stracie mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów.

Kwotę straty z lat ubiegłych z prowadzonej działalności gospodarczej można odnaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata.

Do pobrania:

pdf
Odliczenie straty z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, składający zeznanie roczne na formularzu PIT-36, kwotę straty z danego roku do odliczenia w jednym z 5 kolejnych lat znajdą na stronie drugiej deklaracji, w części E.1., w polach dotyczących strat z pozarolniczej działalności gospodarczej (pole numer 80).

Straty z lat ubiegłych - PIT-36

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego według zasad podatku liniowego, składający zeznanie roczne na formularzu PIT-36L, kwotę straty mogą znaleźć na pierwszej stronie deklaracji, w części D, w polu 25, które dotyczy straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Straty z lat ubiegłych - gdzie znajdę stratę na PIT-36L?

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9 ust. 3 stanowi, że podatnik, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych - pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę. Kolejną zasadą odliczenia straty jest to, że:

  • dla straty powstałej do 2018 roku jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła. 
  • dla straty powstałej od 2019 roku (czyli przykładowo dla straty z 2019 roku wykazanej na zeznaniu rocznym za 2020 rok składanym w 2021 roku):
    • jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła bądź,
    • jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych obniżyć o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota (ponad wspomniany limit) podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykład 1.

Pan Jan Nowak osiągał następujące wyniki z prowadzonej działalności w poszczególnych latach:

2016 - strata 6000 zł

2017 - strata 3000 zł

2018 - dochód 15000 zł

2019 - dochód 20000 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pan Jan w rozliczeniu rocznym za rok 2019 może odliczyć od dochodu odpowiednio 50% starty z roku 2016 (3000 zł) oraz 50% straty z roku 2017 (1500 zł). Jeżeli w kolejnych latach Pan Jan osiągnie dochód, może rozliczyć pozostałą stratę.

W zeznaniu rocznym PIT-36, przeznaczonym dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, kwotę straty z lat ubiegłych, jaką chcemy w danym roku odliczyć od dochodu, należy wpisać na stronie trzeciej zeznania, w części F - należy podać źródło straty oraz kwotę - w polu numer 190.

Straty z lat ubiegłych - jak ująć w zeznaniu rocznym?

Natomiast w deklaracji PIT-36L, przeznaczonej dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego liniowo, kwotę straty z lat ubiegłych należy wpisać na pierwszej stronie deklaracji w części E - konieczne jest podanie źródła straty oraz kwoty - w polu numer 34.

Straty z lat ubiegłych w PIT-36L

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym, więc poprawne będzie pomniejszanie dochodu z bieżących miesięcy o wartość przysługującej do odliczenia w danym roku straty.

Stanowisko to potwierdzają dyrektorzy Izb Skarbowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Jedną z nich jest interpretacja indywidualna z dnia 09.08.2011 r. (sygn. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której stwierdzono:

“Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika.

W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.”

Straty z lat ubiegłych - zamknięcie lub zawieszenie, a następnie wznowienie działalności

Jak w takim razie postąpić ze stratą w sytuacji, kiedy podatnik zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą?

Przy zamknięciu i ponownym otwarciu działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu i wznowieniu, 5-letni termin na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.
Po ponownym otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zachowuje prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałby, gdyby nie zamykał działalności - czyli zasada 5 lat dalej obowiązuje. Tak samo należy postąpić, gdy działalność zostanie zawieszona, a następnie wznowiona.