0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od przychodów z budynków – powrót daniny od czerwca 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odwołanie w Polsce stanu epidemii spowodowanego COVID-19 oznacza zakończenie obowiązywania części zwolnień podatkowych i zawieszeń terminów funkcjonujących dotychczas w polskim systemie podatkowym. W szczególności zakończenie obowiązywania stanu epidemii wiąże się z odmrożeniem obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. Obowiązujący w naszym kraju stan epidemii trwał przez długi czas, trzeba jednak mieć na uwadze, że zwolnienie z podatku od przychodów z budynków było tylko ograniczoną czasowo preferencją dla podatników. Sprawdź, od kiedy przywrócony zostanie podatek od przychodów z budynków!

Powrót podatku od przychodów z budynków od czerwca 2022 roku

W trakcie obowiązywania w Polsce stanu epidemii spowodowanego COVID-19 podatnicy uzyskujący dochody z nieruchomości komercyjnych mogli korzystać ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków.

Art. 52pa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres:

 1. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany

– w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”.

Art. 38ha ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres:

 1. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany

– w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków obowiązywało zatem do końca miesiąca, w którym stan epidemii spowodowany COVID-19 został odwołany. Od 16 maja 2022 roku w Polsce przestał formalnie obowiązywać stan epidemii (stan epidemii przekształcił się w stan zagrożenia epidemicznego), co oznacza, że zwolnienie z podatku od przychodów z budynków obowiązywało do 31 maja 2022 roku. Podatnicy z powrotem mają więc obowiązek ustalania zobowiązania z tytułu podatku od przychodów z budynków, począwszy od czerwca 2022 roku. Podatek od przychodów z budynków jest obliczany w skali miesiąca, co oznacza, że w 2022 roku dotyczy tylko części roku.

Czym jest podatek od przychodów z budynków?

Na mocy art. 30g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (podatek od przychodów z budynków), obowiązuje podatników, wówczas, gdy dany budynek:

 1. stanowi własność albo współwłasność podatnika;
 2. jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą;
 3. został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychodem ze środka trwałego będącego budynkiem jest wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego:

 • ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikająca z prowadzonej ewidencji;
 • ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, w miesiącu, w którym środek trwały został do niej wprowadzony.

Jeżeli budynek stanowi współwłasność podatnika, to przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika. W przypadku gdy budynek stanowi własność albo współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, to wartość początkową przypadającą na wspólnika ustala się proporcjonalnie do posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku.

W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ze środka trwałego będącego budynkiem ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Nie ustala się przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem w przypadku gdy ustalony łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Zwróćmy uwagę, że pod pojęciem „przychód” w tym przypadku należy rozumieć wartość budynków lub ich części wynikającą z ewidencji, co nie ma nic wspólnego z wysokością przychodów uzyskiwanych z tytułu oddania budynków do odpłatnego używania.

W jaki sposób obliczyć wysokość podatku od przychodów z budynków?

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Przykład 1.

Pan Zbigniew prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest właścicielem użytkującym w ramach tej działalności budynki położone w Polsce o łącznej wartości początkowej 12 000 000 zł, wynikającej z ewidencji środków trwałych. Budynki są oddane w całości do używania na podstawie umów najmu. Przychody uzyskiwane z najmu budynków wynoszą 95 000 zł. Pan Zbigniew uważa, że skoro uzyskiwane przez niego przychody z najmu są znacznie niższe niż kwota wolna wynosząca 10 000 000 zł, to nie ma obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków. Czy ma rację? Nie, przychód w rozumieniu podatku od przychodów z budynków identyfikowany jest z wartością budynków lub ich części oddanych w odpłatne używanie. Kwota wolna wynosząca 10 000 000 zł również odnosi się do tej wartości. Przychód ze środka trwałego będącego budynkiem stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Pan Zbigniew podstawę opodatkowania powinien obliczyć w następujący sposób:

12 000 000 zł – 10 000 000 zł = 2 000 000 zł.

Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Kwotę podatku od przychodów z budynków ustala się w następujący sposób:

0,035% x 2 000 000 zł = 700 zł.

Przykład 2.

Pani Marianna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest właścicielem 2 budynków położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w tej działalności. Budynki są oddane w całości do używania na podstawie umów najmu.

Wartość początkowa wynikająca z ewidencji poszczególnych budynków to:

 • budynek 1: 14 000 000 zł,
 • budynek 2: 6 000 000 zł.

Pani Marianna uważa, że podstawa opodatkowania wynosi 4 000 000 zł, ponieważ tylko 1 z budynków przekracza kwotę wolną wynoszącą 10 000 000 zł. Czy pani Marianna prawidłowo ustaliła podstawę opodatkowania na potrzeby podatku od przychodów z budynków? Nie, kwota wolna nie odnosi się odrębnie do każdego z budynków, lecz dotyczy łącznie wszystkich budynków. Oznacza to, że ustalając podstawę opodatkowania, pani Marianna powinna zsumować wartości poszczególnych budynków, a następnie uzyskaną wartość pomniejszyć o kwotę 10 000 000 zł:

 • (14 000 000 zł + 6 000 000 zł) – 10 000 000 zł = 20 000 000 zł – 10 000 000 zł = 10 000 000 zł

Podstawa opodatkowania wynosi zatem 10 000 000 zł.

Podatek od przychodów z budynków należy wpłacać na konto właściwego urzędu skarbowego za każdy miesiąc, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, za który opłacany jest podatek. Pierwszej wpłaty po zakończeniu obowiązywania stanu epidemii w Polsce trzeba zatem dokonać do 20 lipca 2022 roku.

Podatek od przychodów z budynków – kiedy można uniknąć zapłaty?

Podatnicy osiągający dochód powodujący, że należny PIT lub CIT przewyższa wartość należnego podatku od przychodów z budynków, nie ponoszą rzeczywistego ciężaru ekonomicznego podatku od przychodów z budynków. Dostępne są 2 rozwiązania:

 1. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy mogą odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy (PIT lub CIT).
 2. Podatnicy mogą w ogóle nie uiszczać podatku od przychodów z budynków w przypadku gdy kwota tego podatku jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy (PIT lub CIT).

Dodatkowo możliwe jest, aby kwota zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków została odliczona od podatku dochodowego wykazywanego w zeznaniu rocznym. Zwrot podatku dochodowego wynikający z odliczenia podatku od przychodów z budynków wymaga wniosku podatnika. Zwrot dokonywany jest przez urząd skarbowy pod warunkiem, że nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego lub straty obliczonych w zeznaniu rocznym oraz obliczonego podatku od przychodów z budynków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów