Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Międzynarodowy okazjonalny przewóz osób

Kolejna procedura szczególna jest skierowana do mieszkańców Unii Europejskiej, niebędących czynnymi podatnikami VAT, a zajmujących się okazjonalnym przewozem drogowym osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium Unii do innego państwa członkowskiego. Polega ona na uproszczeniach stosowanych podczas rejestracji oraz rozliczania się z podatku VAT.

Aby móc skorzystać ze szczególnej procedury, podatnik jest zobowiązany do złożenia do właściwego urzędu skarbowego formularza VAP-R - w Polsce, podobnie jak w przypadku ww. szczególnej procedury w przypadku niektórych usług elektronicznych, jest to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Po dopełnieniu formalności podatnik otrzymuje numer identyfikacji podatkowej, z którego należy korzystać podczas rozliczania się z przewozów.

Rozliczeń należy natomiast dokonywać przy pomocy kwartalnych deklaracji, które muszą zawierać:

  • numer identyfikacji podatkowej,
  • numer rejestracyjny autobusu, liczbę przewożonych osób i wartość usług, świadczonych tym autobusem na terytorium kraju w kwocie netto,
  • ogólną wartość świadczonych na terytorium kraju usług bez podatku, będących podstawą opodatkowania,
  • stawkę podatku,
  • całkowitą kwotę podatku podlegającego wpłacie w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z art. 134b ust. 1. Ustawy o VAT, deklaracje należy składać drogą elektroniczną w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto kwoty w deklaracji muszą być wyrażone w złotówkach.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne

Szczególna procedura opodatkowania przewidziana dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych jest ostatnią, zawartą w dziale XII ustawy o VAT. Aby mogła zostać zastosowana, powinny być spełnione następujące warunki:

  • w transakcji uczestniczy trzech różnych podatników VAT, z których każdy jest zarejestrowany w innym kraju członkowskim,
  • każdy z podatników jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • dostawa dotyczy tego samego towaru, wydawanego przez pierwszego uczestnika bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym transakcja następuje najpierw pomiędzy pierwszym a drugim, a następnie drugim i trzecim uczestnikiem,
  • towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika lub na ich rzecz,
  • transport odbywa się z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego, na terytorium Wspólnoty.

Uproszczona procedura oznacza, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług będzie spoczywał na finalnym odbiorcy towaru. Drugi w kolejności podatnik nie będzie wobec tego musiał naliczać podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednakże należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku opodatkowania nie odnosi się do konieczności dopełnienia innych formalności - np. składania informacji na temat dokonanych unijnych transakcji.