Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja sprzedaży VAT dla faktur VAT marża

Podatnicy stosujący opodatkowanie podatkiem VAT z procedurą marży są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji uwzględniającej tę metodę rozliczenia. Jak prawidłowo powinna być prowadzona ewidencja sprzedaży VAT dla faktur VAT marża? Wyjaśniamy.

Co to jest faktura marża i kto może ją stosować

Faktura VAT marża to szczególny sposób dokumentowania sprzedaży i rozliczania podatku VAT. Podstawę do opodatkowania na takiej fakturze stanowi nie cała wartość transakcji, lecz tylko marża naliczana przez sprzedawcę. Przepisy określają marżę jako kwotę zmniejszoną o podatek VAT oraz wartość nabycia, którą zobowiązany jest do uiszczenia nabywca. Oznacza to, że sprzedawca odprowadza tylko podatek od naliczonej przez siebie marży, sprzedając dalej dany towar lub usługę. Jednocześnie nie może dokonać odliczenia podatku VAT z faktur zakupu odsprzedawanego towaru.

Podmioty, które mogą stosować rozliczenie na zasadzie VAT marży, to:

  • podatnicy świadczący usługi turystyki (art. 119 Ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT),
  • podatnicy dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120 ustawy o VAT).

Przepisy nie określają, w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja, a jedynie to, jakie dane powinny zostać w niej zawarte, a więc:

  • kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT (częściowe odliczanie podatku),
  • informacje o przedmiocie i podstawie opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
  • kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • pozostałe dane niezbędne do właściwego wypełnienia deklaracji podatkowej.

Ustawodawca przewidział dodatkowe wymagania dla podatników świadczących usługi turystyczne:

  • uwzględnienie w ewidencji wartości towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadanie dokumentów, z których wynikają te wartości,
  • prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający wskazanie, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Podsumowując, forma ewidencji i sposób jej prowadzenia mają umożliwiać prawidłowe rozliczenie podatku VAT i sporządzenie deklaracji podatkowej.

Przykład 1.

Firma Alma świadcząca usługi turystyki (na podstawie art. 119 ustawy o VAT) zorganizowała wycieczkę do Pragi. Wycieczkę wykupiło 25 osób, koszt dla jednej osoby wynosił 1500 zł. Firma uzyskała przychód w kwocie 37 500 zł.

Siedem osób zwróciło się z prośbą o wystawienie faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma była zobowiązana wystawić faktury VAT marża na żądanie osób fizycznych.

W związku z rodzajem świadczonych usług firma prowadzi dodatkową ewidencję wystawionych faktur VAT marża. Wartość wystawionych faktur VAT marża w tym miesiącu wynosiła 7 x 1500 zł = 10 500 zł.

Przykładowa ewidencja faktur VAT:

Lp

Numer dokumentu

Data operacji

NIP kontrahenta

Dane kontrahenta

Opis transakcji

Wartość faktury VAT marża niepodlegająca opodatkowaniu (w zł)

1

Faktura VAT marża 1/05/17

01.05.2017

8888888888

Anna Kowalska, Ul. Parkowa 1, Wrocław

wycieczka - Praga

1500,00

2 ... ... ... ... ... ...
3 ... ... ... ... ... ...
4 ... ... ... ... ... ...
5 ... ... ... ... ... ...
6 ... ... ... ... ... ...
7        

RAZEM

1500,00

Ogólny koszt wycieczki stanowił: przejazd autokarem, koszt hotelu, wyżywienie, itp. - 29 000 zł.

Wycieczki do krajów UE opodatkowane są stawką podstawową 23%.

Wyliczenie marży:

Przychód - Koszty = Marża brutto: 37 500 zł - 29 000 zł = 8 500 zł

Marża netto: 8 500 zł : 1,23 = 6 910,57 zł

VAT należny od marży netto: 6 910,57 zł x 23% = 1 589,43 zł

Przykładowa ewidencja sprzedaży VAT dla faktur VAT marża

Lp

Data rozliczenia imprezy

Czas trwania imprezy

Miejsce organizowanej imprezy

Kwota marży brutto (w zł)

Kwota marży netto (w zł)

Wartość podatku VAT 23% dla  imprez w UE (w zł)

Wartość podatku VAT 0% dla  imprez poza UE (w zł)

1.

23.05.2017

17-22.05.2017

Praga

8500,00

6910,57

1589,43

0,00

 

   

RAZEM

8500,00

6910,57

1589,43

0,00

Zakładając, iż jest to jedyna sprzedaż firmy w maju, w deklaracji VAT-7 należy wykazać kwotę marży netto (czyli 6 911 zł, zaokrąglając do pełnych złotych) oraz wartość podatku VAT 23% (czyli 1 589 zł, zaokrąglając do pełnych złotych). Wystawione faktury VAT marża na kwotę 10 500 zł nie zostaną ujęte w deklaracji VAT-7.

Ponieważ firma rozlicza się na zasadzie VAT marża, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych na bezpośredni użytek turystów. Takie koszty musi wprowadzać w kwocie brutto, ponadto zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji takich wydatków i przechowywania dokumentów świadczące o tych wydatkach.

W sytuacji kiedy podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej, wówczas powinien w niej ewidencjonować całą kwotę otrzymaną od klienta (pod kodem przyporządkowanym marży).

Jeśli firma świadcząca usługi turystyczne  wykonuje również usługi własne, wówczas powinna je rozliczać na zasadach ogólnych. Opodatkowane podatkiem VAT są kwoty uzyskane od turystów za wykonane usługi własne, pomniejszone o należny VAT. Podatnik może w takiej sytuacji odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z usługami własnymi.

Jak wystawić fakturę vat marża w systemie wfirma.pl?

Wystawienie faktury VAT marża w systemie wfirma.pl jest bardzo proste.

Fakturę VAT marża można wystawić po wcześniejszym wprowadzeniu tej informacji do systemu poprzez zakładkę: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć opcję System VAT marża.

Ewidencja sprzedaży VAT dla faktur vat marża - ustawienia 

Następnie w celu wystawienia faktury vat marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ MARŻA. 

 Ewidencja sprzedaży VAT dla faktur vat marża - wystawianie faktury

Przy uzupełnianiu pozycji faktury należy w polu CENA ZAKUPU wpisać cenę za jaką produkt został zakupiony oraz w polu MARŻA NETTO marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

 Ewidencja sprzedaży VAT dla faktur vat marża - cena zakupu

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT samą kwotą marży netto oraz naliczonym od niej podatkiem VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z wybranym schematem księgowym.