Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ewidencja sprzedaży VAT dla faktur VAT marża

Podatnicy stosujący opodatkowanie podatkiem VAT z procedurą marży są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji uwzględniającej tę metodę rozliczenia. Jak prawidłowo powinna być prowadzona ewidencja sprzedaży VAT dla faktur VAT marża? Wyjaśniamy.

Co to jest faktura marża i kto może ją stosować

Faktura VAT marża to szczególny sposób dokumentowania sprzedaży i rozliczania podatku VAT. Podstawę do opodatkowania na takiej fakturze stanowi nie cała wartość transakcji, lecz tylko marża naliczana przez sprzedawcę. Przepisy określają marżę jako kwotę zmniejszoną o podatek VAT oraz wartość nabycia, którą zobowiązany jest do uiszczenia nabywca. Oznacza to, że sprzedawca odprowadza tylko podatek od naliczonej przez siebie marży, sprzedając dalej dany towar lub usługę. Jednocześnie nie może dokonać odliczenia podatku VAT z faktur zakupu odsprzedawanego towaru.

Podmioty, które mogą stosować rozliczenie na zasadzie VAT marży, to:

  • podatnicy świadczący usługi turystyki (art. 119 Ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT),
  • podatnicy dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120 ustawy o VAT).

Przepisy nie określają, w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja, a jedynie to, jakie dane powinny zostać w niej zawarte, a więc:

  • kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT (częściowe odliczanie podatku),
  • informacje o przedmiocie i podstawie opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
  • kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • pozostałe dane niezbędne do właściwego wypełnienia deklaracji podatkowej.

Ustawodawca przewidział dodatkowe wymagania dla podatników świadczących usługi turystyczne:

  • uwzględnienie w ewidencji wartości towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadanie dokumentów, z których wynikają te wartości,
  • prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający wskazanie, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Podsumowując, forma ewidencji i sposób jej prowadzenia mają umożliwiać prawidłowe rozliczenie podatku VAT i sporządzenie deklaracji podatkowej.

Przykład 1.

Firma Alma świadcząca usługi turystyki (na podstawie art. 119 ustawy o VAT) zorganizowała wycieczkę do Pragi. Wycieczkę wykupiło 25 osób, koszt dla jednej osoby wynosił 1500 zł. Firma uzyskała przychód w kwocie 37 500 zł.

Siedem osób zwróciło się z prośbą o wystawienie faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma była zobowiązana wystawić faktury VAT marża na żądanie osób fizycznych.

W związku z rodzajem świadczonych usług firma prowadzi dodatkową ewidencję wystawionych faktur VAT marża. Wartość wystawionych faktur VAT marża w tym miesiącu wynosiła 7 x 1500 zł = 10 500 zł.