0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dla kogo TAX FREE?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy ustawy o VAT dają możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym - tzw. TAX FREE. Dzięki temu turyści odwiedzający Polskę mają możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. Gdyby nie wspomniane przepisy podróżni odwiedzający nasz kraj, którzy chcieliby zakupić towary i przewieźć je do kraju swojego zamieszkania byliby zmuszeni opodatkować zakup w kraju nabycia, czyli w Polsce, a dodatkowo w państwie zamieszkania, czyli konsumpcji towarów. Kim jest zatem wspomniany “podróżny” i jakie wymogi należy spełnić, aby umożliwić turyście zwrot podatku?

TAX FREE - turyści uprawnieni do otrzymania zwrotu

Procedura zwana TAX FREE dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Przede wszystkim zatem znaczenie ma miejsce zamieszkania turysty. Nie może być to osoba zamieszkująca terytorium Unii Europejskiej. Miejsce zamieszkania turysta może potwierdzić legitymując się na przykład paszportem.

Drugim istotnym warunkiem jest wywiezienie towaru poza terytorium Wspólnoty. Oznacza to, że turysta, który skonsumuje towar w innym kraju należącym do Unii nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku.

Kolejnym z warunków, jakie musi spełnić turysta chcący otrzymać zwrot zapłaconego w Polsce VAT, jest dotrzymanie określonego ustawą sposobu wywozu. Towar nie może być naruszony, co oznacza, że wszelkie uszkodzenia opakowania mogą być potraktowane jako naruszenie towaru (dokładniej mówiąc - jego używanie), a to powoduje brak możliwości otrzymania zwrotu podatku. Dodatkowo określa się, iż towar powinien być wywieziony w bagażu osobistym. Ponieważ w ustawie pojęcie bagażu osobistego wyjaśniono w rozdziale dotyczącym zwolnień z tytułu importu towarów można się nim posłużyć także i tu:

“Przez bagaż osobisty, o którym mowa w ust. 1, rozumie się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz.(...)“.

TAX FREE - podmioty uprawnione do dokonania zwrotu

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupi towar w Polsce może dokonać sprzedawca tego towaru bądź podmiot, którego działalność zajmuje się dokonywaniem właśnie tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Sprzedawca, który chciałby umożliwić podróżnym zwrot podatku musi wykazać, iż jego obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 000 zł oraz że dokonuje zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u niego. Dodatkowo powinien:

  • być czynnym podatnikiem VAT,
  • rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego, iż jest sprzedawcą,
  • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.

TAX FREE  - warunki dokonania zwrotu

Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

Podstawę otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru, na którym będzie widniało potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Stempel odbity na dokumencie ma określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wzór. Dzięki zmianom przepisów jakie nastąpiły w 2013 roku podróżny nie ma już obowiązku każdorazowo okazywać wywożonego towaru, co niejednokrotnie wydłużało i utrudniało procedurę.

Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby podróżny otrzymał zwrot to określona przepisami minimalna wartość zakupionych towarów. Musi ona przekraczać 200 zł i, co istotne, dotyczyć jednego dokumentu - jednego paragonu z kasy fiskalnej.

TAX FREE - możliwość zastosowania 0% stawki VAT przez sprzedającego

Sprzedawca ma możliwość zastosowania 0% stawki VAT w związku ze sprzedanymi podróżnemu towarami, jeżeli:

  • spełnił warunki do tego aby być podmiotem uprawnionym do udzielania zwrotów podatku VAT podróżnym,
  • przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument, na którym urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej,
  • posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku — w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Jeżeli sprzedawca nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza kraje Wspólnoty, nie ma prawa zastosować stawki 0%, w związku z czym transakcję opodatkowuje na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak potwierdzenie takie zostanie mu dostarczone przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy na rzecz podróżnego uprawnionego do ubiegania się o zwrot podatku VAT, będzie on mógł dokonać korekty podatku należnego. Korekty dokona na bieżąco - w okresie w którym otrzymał dokument uprawniający go do zastosowania 0% stawki podatku VAT.

Procedura TAX FREE jest zatem wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim zagranicznych turystów, którzy to - gdyby nie ten przywilej - zobowiązani byliby uiszczać dwa razy podatek za nabycie tej samej rzeczy. Dla sprzedawcy umożliwienie zwrotu podróżnym podatku może stanowić element przewagi nad konkurencją. Dokonanie zwrotu obwarowane jest, co prawda, wieloma warunkami leżącymi zarówno po stronie samych podróżnych, jak i sprzedawców, niemniej jednak możliwe do zrealizowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów