0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot VAT podmiotom zagranicznym - kiedy przysługuje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uprawnione podmioty zagraniczne zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z państw trzecich mogą ubiegać się o zwrot VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług, lub imporcie towarów. Procedura ta jest niezwykle sformalizowana. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Zwrot VAT - komu przysługuje

Zwrot VAT przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państw trzecich pod warunkiem, że podmiot ten:

1. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

2. nie wykonuje na terytorium kraju w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, z wyjątkiem:

 1. usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

 2. usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

 3. usług związanych z obsługą startu lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

 4. usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

 5. usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

 6. usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

 7. usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

 8. usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych,

 9. usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

 10. pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

 11. usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

 12. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca,

 13. usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy.

Termin zwrotu VAT podmiotom zagranicznym

Ograniczony jest okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot VAT w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju. Okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy. Można jednak wystąpić o zwrot za okres krótszy niż trzy miesiące, jeżeli dotyczy to końcówki roku.

Limitowana jest także wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu VAT:

 • 400 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące;

 • 50 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie trzy miesiące tego roku.

Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składa się go za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek o zwrot VAT składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Wraz z wnioskiem o zwrot VAT należy przesyłać za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy podstawa opodatkowania podana:

 1. w fakturze lub dokumencie celnym jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 1000 euro;

 2. w fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 250 euro.

Również zwrot VAT podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego następuje na wniosek tego podmiotu.

Wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Co należy dołączyć do wniosku o zwrot VAT

Do wniosku o zwrot VAT dołącza się:

 1. faktury oraz dokumenty celne, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

 2. oryginał zaświadczenia będącego załącznikiem do wniosku, wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;

 3. dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, które są związane wyłącznie ze świadczeniem tych usług przez te podmioty i podmiot uprawniony jest zidentyfikowany dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT poza terytorium kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów