Poradnik Przedsiębiorcy

Podróż służbowa przedsiębiorcy - jak rozliczyć?

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy

Diety

Zgodnie z par. 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych dieta przysługuje co do zasady w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

Tabela z przykładowymi wartościami diet zagranicznych:

Kraj

Wysokość diety

Czechy

41 EUR

Niemcy

49 EUR

USA

( w tym Nowy Jork i Waszyngton)

59 USD

Wielka Brytania

35 GBP

Włochy

48 EUR

Pełen katalog diet znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zasady naliczania diet w przypadku zagranicznych podróży służbowych są nieco odmienne niż przy podróżach krajowych i zostały określone w par. 13 ust. 3 rozporządzenia. Zgodnie z tymi regulacjami

a) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości,

b) za niepełną dobę podróży zagranicznej:

  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Przez wzgląd na fakt, iż wszelkie wartości w ewidencjach księgowych należy wykazać w złotych polskich, do przeliczenia diet wyrażonych w walucie obcej stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przez dzień poniesienia kosztu rozumie się natomiast dzień rozliczenia podróży służbowej.

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, aby rozliczenia podróży służbowej dokonać w terminie 14 dni od jej zakończenia.

Czas trwania zagranicznej podróży służbowej

Par. 12 rozporządzenia uzależnia czas trwania zagranicznej podróży służbowej od środka lokomocji. W przypadku środków komunikacji:

  • lądowej - liczy się od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,
  • lotniczej - liczy się od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • morskiej - liczy się od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową przedsiębiorcy

Wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową, inne niż diety, przedsiębiorca powinien przeliczyć według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawianie dokumentu.