0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Donos do ZUS z powodu L4 - kontrola zwolnienia lekarskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym z zasiłku chorobowego, jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków. Należy do nich obowiązek spożytkowania okresu zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza spełnianie tego obowiązku. Często korzysta przy tym z otrzymywanych zawiadomień kierowanych przez osoby trzecie. Czy donos do ZUS z powodu L4 jest możliwy? Wyjaśniamy poniżej. 

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej „ustawa zasiłkowa” – świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych tą ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, zwanym też ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 12 i 23 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

 • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby odbywające służbę zastępczą;
 • małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 7b, 8 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli osoby:

 • wykonujące pracę nakładczą;
 • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące;
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
 • współpracujące z osobami fizycznymi, korzystającymi z tzw. ulgi na start (o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców);
 • będące doktorantami otrzymującymi stypendium doktoranckie;
 • wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • duchowne.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego też ubezpieczeniem chorobowym, obejmują:

 • zasiłek chorobowy – przysługujący w razie niezdolności do pracy z powodu choroby oraz innych okoliczności traktowanych przez ustawę na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby;
 • świadczenie rehabilitacyjne – przysługujące w razie rokowania, że ubezpieczony, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, odzyska zdolność;
 • zasiłek wyrównawczy – przysługujący ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy;
 • zasiłek macierzyński – przysługujący ubezpieczonej, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie w warunkach określonych w ustawie;
 • zasiłek opiekuńczy – przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny (art. 2 ustawy zasiłkowej).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 24 stycznia 2019 roku (III AUa 168/18)

Ratio legis ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest zapewnienie ubezpieczonym godziwego zabezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie to nie jest determinowane regułą adekwatności między długością opłacania składki a wysokością pobranych świadczeń.

Obowiązek należytego wykorzystania okresu zwolnienia chorobowego

Jak wynika z powyższego, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego są przyznawane w ściśle określonych przypadkach. Szczególnym rygorom podlega okres pobierania zasiłku chorobowego, który ubezpieczony powinien spożytkować stosownie do celu zwolnienia od pracy związanego z tym świadczeniem. W myśl przepisów ustawy zasiłkowej:

 • ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia (art. 17 ust. 1);
 • zasiłek chorobowy nie przysługuje też w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane (art. 17 ust. 2).

W postanowieniu Sądu Najwyższego z 12 lipca 2023 roku (III USK 103/22) zwrócono uwagę, że nie ma jednego prostego rozwiązania, jeśli chodzi o zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, a ocena spełnienia przesłanki „wykonywania pracy zarobkowej” jest uzależniona od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Nie należy więc oczekiwać kategorycznych wskazań ujednolicających, mających zastosowanie do każdego przypadku. Z kolei w postanowieniu Sądu Najwyższego z 24 lipca 2023 roku (III USK 422/22) wskazano, że tylko wykonywanie czynności ubocznych w stosunku do czynności realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mające charakter incydentalny, wymuszony okolicznościami i niezarobkowy, może zostać uznane za działanie relatywnie neutralnie względem art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy – poradnik, zus.pl

Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby niezależnie od tego, czy lekarz leczący na zwolnieniu lekarskim wskazał, że „chory powinien leżeć” albo, że „chory może chodzić”, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia. Osoba niezdolna do pracy może jednak wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, po codzienne zakupy żywności, na badania lub wizytę u lekarza. Szczególnie jeżeli jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc ze strony innych osób, wykonywanie przez nią czynności życia codziennego w okresie niezdolności do pracy jest nieuniknione. Nie są to okoliczności, które mogą stanowić podstawę pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego.

Ocena, czy określone zachowania ubezpieczonego spowodowały naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, czy też jeszcze mieszczą się w dopuszczalnych granicach, zależy więc od całokształtu okoliczności danego przypadku.

Donos do ZUS z powodu L4 - kontrola zwolnienia lekarskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (w szczególności pracodawcy) są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (art. 68 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

W praktyce kontrola ZUS-u ubezpieczonych często jest wszczynana w następstwie zawiadomienia przekazanego przez osoby trzecie, np. sąsiadów lub członków rodziny ubezpieczonego, w tym także zawiadomień anonimowych o nieodpowiednim korzystaniu ze zwolnienia chorobowego. Samo zawiadomienie nie decyduje jeszcze o negatywnych skutkach dla ubezpieczonego, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 ustawy zasiłkowej. Konieczne jest bowiem jego zweryfikowanie w ramach odpowiedniej procedury kontrolnej unormowanej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby trzecie o okolicznościach wpływających na utratę przez ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego wskutek nieodpowiedniego korzystania ze zwolnienia lekarskiego (tzw. L4) nie zostało uregulowane w przepisach prawa o ubezpieczeniach społecznych. Niemniej ZUS wykorzystuje informacje otrzymywane tą drogą w prowadzonych działaniach kontrolnych.

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli przeprowadzonej przez ZUS lub płatnika składek okoliczności uzasadniających utratę prawa do zasiłku chorobowego osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna ZUS-u, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach (§ 9–10 wyżej wspomnianego rozporządzenia).

Ogólną wytyczną dotyczącą skuteczności kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich jest dokonywanie jej w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilanie jej szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby. Niewątpliwie na to, kto konkretnie zostanie takiej kontroli poddany, mają wpływ informacje kierowane do ZUS-u przez osoby, które dostarczają różnego rodzaju dowodów potwierdzających lub uprawdopodobniających, że w danym przypadku występuje nieodpowiednie korzystanie z L4. Często dowodów takich dostarczają sami ubezpieczeni, np. publikując określone treści (wpisy, zdjęcia, filmy) w mediach społecznościowych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów