0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Poprawa deklaracji przez urząd skarbowy od 2016 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym obowiązkiem podatników jest terminowe składanie deklaracji podatkowych oraz terminowe opłacanie podatków. W ramach swoich uprawnień organy podatkowe prowadzą tzw. czynności sprawdzające. Co dzieje się, gdy podczas takich czynności sprawdzających urzędnik wykryje w deklaracji podatnika nieprawidłowości? Czy możliwa jest poprawa deklaracji przez urząd skarbowy?

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające mają na celu przede wszystkim ocenę działań podatników od strony formalnej. Przeprowadzając je, urzędnicy kontrolują terminowość składania deklaracji podatkowych oraz wpłacania podatków. Dodatkowo kontroli poddawana jest poprawność formalna dokumentów przedstawionych przy składaniu deklaracji oraz wpłacaniu podatków.

Błędy w deklaracjach podatkowych obecnie

W razie wykrycia w deklaracji podatnika nieprawidłowości rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek, w pewnych przypadkach organ podatkowy może deklarację skorygować samodzielnie (z urzędu), dokonując stosownych poprawek oraz uzupełnień - zgodnie z art. 274 Ordynacji podatkowej.

Poprawa deklaracji przez urząd skarbowy jest obecnie możliwa pod warunkiem, że dokonana korekta nie zmieni  wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty o kwotę wyższą niż 1000 zł.

O sporządzeniu korekty deklaracji organ podatkowy zobowiązany jest powiadomić podatnika. W tym celu urząd udostępnia kopię korekty oraz doręcza ją podatnikowi. Podatnik powinien otrzymać również informację o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku bądź wysokości straty albo informację o braku takich zmian.

Poprawa deklaracji przez urząd skarbowy od 2016 r.

Zgodnie z przekazanym do obrady Senatu projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, od przyszłego roku sytuacja ma ulec zmianie. Od 2016 r. poprawianie błędów w deklaracjach podatników z urzędu będzie możliwe, o ile wysokość zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku lub wysokość straty w wyniku korekty nie zmieni się o kwotę do 5000 zł. Oznacza to wzrost granicznej kwoty aż o 4000 zł. Proponowane zmiany wynikają z faktu, że organowi podatkowemu zazwyczaj łatwiej jest samodzielnie dokonać zmian i korekty, niż przekazywać informację o błędach podatnikowi oraz czekać na wpływ deklaracji skorygowanej przez podatnika.

Zgłoszenie sprzeciwu

Podatnikowi nadal będzie przysługiwało prawo zgłoszenia sprzeciwu na dokonaną przez urząd korektę deklaracji. Podobnie jak do tej pory sprzeciw będzie należało złożyć do organu podatkowego dokonującego korekty, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie korekty dokonanej przez urzędnika. Jeśli natomiast sprzeciw nie zostanie złożony, oznaczać to będzie akceptację korekty przez podatnika.

Błędy przekraczające określoną kwotę

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku lub wysokość straty w wyniku korekty przekroczy określoną kwotę (5000 zł), organ podatkowy zwróci się do podatnika o dokonanie korekty, uzasadniając jednocześnie dlaczego informacje zawarte w deklaracji budzą wątpliwości.

Zgodnie z założeniami podwyższenie kwoty, w granicach której deklaracja podatkowa będzie mogła być poprawiana z urzędu, ma za znacznie usprawnić system rozliczeń w Polsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów