0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsekwencje niewykazania importu usług - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący importu usług mają obowiązek wykazania podatku VAT zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego z otrzymanej faktury. Pojawia się jednak pytanie, czy konieczne jest wykazanie takiej faktury oraz jakie są konsekwencje niewykazania importu usług. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Kiedy występuje import usług?

W celu uznania transakcji zakupu za import usług konieczne jest spełnienie łącznie 4 warunków:

  1. miejscem świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT jest terytorium Polski,

  2. usługodawca posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium Polski,

  3. usługobiorca jest osobą prawną, osobą fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i są zobowiązani do rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym,

  4. usługa jest świadczona odpłatnie.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W związku z tym w większości przypadków obowiązek rozliczenia podatku VAT znajdzie się po stronie nabywcy usługi.

Import usług

Import usług - czynny podatnik VAT

Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług jest bardzo ważne, bo decyduje o tym:

  • kiedy import usług ująć w ewidencji VAT,

  • w której deklaracji go wykazać,

  • kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT należnego od importu usług (będącego jednocześnie podatkiem naliczonym)

Przy określaniu daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług przez nabywcę usług, należy kierować się takimi samymi zasadami, jak przy ustalaniu momentu świadczenia usługi w Polsce przez podmioty krajowe.

Zatem obowiązek podatkowy w przypadku importu usług co do zasady powstaje w chwili wykonania usługi lub jeśli przed tym terminem usługobiorca przekazał całość lub część zapłaty – z chwilą przekazania zapłaty w odniesieniu do uiszczonej części wynagrodzenia.  

Podatnik dokonujący importu usług ma obowiązek opodatkować transakcję według krajowej stawki podatku VAT oraz wykazać ją w deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne). Importu usług nie wykazuje się w deklaracji VAT-UE. Obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług co do zasady ciąży na nabywcy usługi.

Import usług - podatnik zwolniony  z VAT

W odniesieniu do importu usług nie uznaje się zwolnień z podatku VAT. Podatnicy, którym w ramach transakcji krajowych przysługuje zwolnienie z VAT w odniesieniu do importu usług, nie mogą z niego skorzystać, w związku z czym mają również obowiązek wykazać import usług na formularzu VAT-9M. Podatek należy dodatkowo rozliczyć w terminie 25 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zapłacony podatek VAT przez podatników zwolnionych z VAT można zaliczyć do kosztów w dacie jego zapłaty. Zapłacony podatek VAT należy zakwalifikować do kolumny 13 KPiR jako inne wydatki związane z działalnością.

Kurs do przeliczenia waluty na PLN

W przypadku importu usług podatnik powinien zastosować kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Konsekwencje niewykazania importu usług

W wielu przypadkach podatnicy nie wiedzą, w jaki sposób wykazać import usług lub też wykazują go błędnie, np. w złym okresie rozliczeniowym, nie zdając sobie sprawy, że błędne wykazanie lub niewykazanie importu usług wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi, jeśli taka nieprawidłowość zostałaby stwierdzona w trakcie kontroli.

Ważne!

Obniżenie podatku należnego w przypadku importu usług zgodnie z art. 86 ust. 10b ustawy o VAT możliwe jest w deklaracji, w której podatek powinien zostać wykazany.

 

W sytuacji, gdy import usług nie zostanie wykazany lub zostanie wykazany błędnie i fakt ten zostanie wykryty w czasie kontroli skarbowej, może zostać wydana decyzja, że wykazaniu podlegać będzie wyłącznie podatek VAT należny bez możliwości odliczenia podatku naliczonego. Pomniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony możliwe jest bowiem w sytuacji, gdy import usług zostanie terminowo i poprawnie wykazany.

Zatem w sytuacji niewykazania importu usług może dojść do powstania zaległości podatkowej i konieczności zapłaty podatku VAT należnego bez możliwości obniżenia jego wysokości o podatek naliczony. Wpłatę należności należy uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.

W celu uniknięcia konsekwencji karnych w przypadku niewykazania importu usług lub jego wykazania w błędnej wysokości warto samodzielnie dokonać skorygowania wspomnianych błędów. Przez skorygowanie rozumie się złożenie korekty deklaracji VAT-7 oraz wykazanie podatku VAT należnego i naliczonego związanego z importem usług.

Samodzielne dokonanie korekty deklaracji (przed kontrolą skarbową) nie powoduje negatywnych skutków. Nie powstaje w takiej sytuacji zaległość podatkowa, ponieważ transakcje importu usług wykazuje się zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego.

Uwaga!

Obowiązek wykazywania importu usług ciąży na polskich podatnikach również, gdy importowane usługi są zwolnione od podatku (np. usługi finansowe czy ubezpieczeniowe). Podatek należny z tytułu importu w takim przypadku nie jest co prawda naliczany, lecz mimo to podatnicy obowiązani są ująć importowane usługi w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów