Poradnik Przedsiębiorcy

Porozumienie cenowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Podatnicy mogą podpisać porozumienie z administracją podatkową dotyczące ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Przedsiębiorstwa powiązane, nawet jeżeli rzetelnie zawierają porozumienie cenowe we wzajemnych transakcjach, są bardzo uważnie obserwowane przez fiskusa. Żeby uniknąć ewentualnych sporów, firmy powiązane mogą zawierać z ministrem finansów porozumienie cenowe dotyczące uznawania prawidłowości metod ustalania cen transakcyjnych.

Kto może zawrzeć porozumienie cenowe?

Porozumienie cenowe zawierane jest z fiskusem głównie w celu zabezpieczenia przedsiębiorstw przed konsekwencjami ewentualnych sporów w zakresie cen transakcyjnych.

Zgodnie z przepisami porozumienie cenowe ma określać:

1)  profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyko i zaangażowane aktywa;

2)  algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;

3)  inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Minister, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje również porównywalność istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosztów zawartej z powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami, z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne.

Porozumienie cenowe może być:

1.    jednostronne:

    • krajowe:
      •  zawierane pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi,
      •  zawierane pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym,
    • zagraniczne – zawierane pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym;

2.    dwustronne – zawierane pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym; zawarcie dwustronnego porozumienia cenowego uzależnione jest od uzyskania potwierdzenia od władzy podatkowej właściwej dla rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu;

3.    wielostronne - zawierane pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym z więcej niż jednego państwa; zawarcie wielostronnego porozumienia cenowego - tak jak dwustronnego - również uzależnione jest od uzyskania potwierdzenia od władzy podatkowej właściwej dla rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu.

Jakie są podstawowe elementy wniosku o porozumienie cenowe?

Wniosek w zakresie metody ustalania cen transakcyjnych musi wskazywać wybraną metodę ustalania ceny transakcyjnej, w szczególności podawać jedną z metod, o których mowa w przepisach ustawy o PIT oraz w ustawie o CIT, jak również przedstawiać propozycję stosowania tej metody wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje. Oczywiście najistotniejsze wydaje się wykazanie porównywalności metody z warunkami, które ustaliłyby niezależne podmioty.