0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochody zagraniczne i unikanie podwójnego opodatkowania cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie metody, które określają obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemną za granicą:

  • wyłączenia z progresją,
  • zaliczenia proporcjonalnego.

Powyższe metody stosuje się w przypadku, gdy dana umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje na opodatkowanie dochodów za granicą. W sytuacji, w której podatnik otrzymuje wynagrodzenie w państwie obcym, ale zgodnie z daną umową podlega ono opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, metod unikania podwójnego opodatkowania się nie stosuje, bowiem do takiego nie dojdzie.

Metoda wyłączenia z progresją

Zgodnie z art. 27 ust. 8 updof wyłącza się w Polsce z podstawy opodatkowania dochody uzyskane za granicą, zwolnione na podstawie zapisów międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wtedy też dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy zastosować stawkę odpowiednią dla całego dochodu. W tym celu:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali (18% lub 32%),
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (podatek od sumy dochodów należy podzielić przez wartość łącznych dochodów i na końcu pomnożyć razy 100),
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Metodę wyłączenia z progresją stanowią umowy podpisane m.in. z: Niemcami, Francją, Hiszpanią, Włochami, Norwegią, Grecją, Wielką Brytanią, Irlandią, Austrią, Cyprem.

Metoda zaliczenia proporcjonalnego

Metoda ta polega na tym, że dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to jednak możliwe jest jedynie do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Mówi o tym art. 27 ust. 9 updof. W tym celu:

  • do dochodów osiągniętych w Polsce dolicza się te z zagranicy i oblicza podatek wg skali (18% lub 32%),
  • od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Aby obliczyć limit podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu - wyliczony podatek od sumy dochodów należy pomnożyć przez dochód osiągnięty wyłącznie za granicą i podzielić przez łączne dochody.

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie do dochodów uzyskanych m.in. z pracy w Belgii, Finlandii, Holandii, Danii, Islandii, Rosji, USA, Australii.

Stosują ją również podatnicy, którzy uzyskali dochody z pracy wykonywanej w państwach, z którymi Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwolnienie z opodatkowania części dochodów uzyskanych za granicą

Jeżeli dana osoba podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc tutaj będzie zobowiązana do rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą, powinna również mieć na uwadze przysługujące zwolnienia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, od podatku dochodowego wolna jest część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą (w którym wykonywana była praca najemna), w kwocie odpowiadającej 30% diety. Wartość diety określona jest w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Przeliczenie wartości na złotówki

Przychody otrzymane w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki. Do ustalenia prawidłowego kursu walut należy odnieść się do zapisów art. 11a updof. Zgodnie z jego treścią “Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.”

Co ważne, po tym samym kursie wycenia się koszty uzyskania tych przychodów, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów