0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyki ograniczające konkurencję – jakie działania są zakazane?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praktyki ograniczające konkurencję, w tym porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym oraz działań stanowiących nadużywanie pozycji dominującej według przepisów prawa są niedozwolone. Jakie działania mogą zostać uznane za zakazane? Jakie okoliczności powodują zwolnienie z zakazu? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Praktyki ograniczające konkurencję a porozumienia

Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

 • ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
 • podziale rynków zbytu lub zakupu;
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

Jako przykład można wskazać porozumienie ograniczające konkurencję, którego dotyczy wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29 lipca 2022 roku, XVII AmA 29/21, zgodnie z którym: „Naruszenia zakazu porozumień, […], których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym polegających m.in. na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, uznać trzeba, że przyczyny zbiegu działań powódki i zainteresowanego w czterech objętych sporem przetargach były skutkiem świadomego podjęcia przez nich bezprawnych czynności. Modus operandi polegać ma na nieskładaniu kompletnych ofert, a po otwarciu wszystkich ofert, gdy okazywało się, że „sąsiadują” one ze sobą w rankingu (vide tabele w decyzji), wtedy korzystniejsza dla zamawiającego (organizatora przetargu) oferta, pochodząca zawsze od zainteresowanego, nie była uzupełniana, co prowadziło do jej odrzucenia. Natomiast braki formalne oferty drugiej w kolejności, były uzupełniane poprawnie i nadal „liczyła się w grze” [...]”.

Zakazu porozumień nie stosuje się do porozumień zawieranych między:

 • konkurentami – jeżeli ich łączny udział w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 5%;
 • przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami – jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%.

Zakazu nie stosuje się również w przypadku gdy udziały w rynku właściwym nie zostały przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia.

Zakazu nie stosuje się do porozumień, które jednocześnie:

 • przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego;
 • zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści;
 • nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
 • nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

Praktyki ograniczające konkurencję a nadużywanie pozycji dominującej

Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na:

 • bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;
 • ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 • przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji;
 • narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;
 • podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

Praktyki ograniczające konkurencję - postępowanie

Praktyki ograniczające konkurencję zostają uznane w drodze wydania decyzji przez Prezesa Urzędu, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazów praktyk ograniczających konkurencję określonych w przepisach polskich lub traktatach unijnych.

W decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję Prezes Urzędu nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakazy, jeżeli do czasu wydania decyzji praktyka ta nie została zaprzestana. Ciężar udowodnienia, że praktyka naruszająca zakazy została zaprzestana, spoczywa na przedsiębiorcy.

Prezes Urzędu może w decyzji nakazać – w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków – zastosowanie środków polegających w szczególności na:

 • udzieleniu licencji praw własności intelektualnej na niedyskryminacyjnych warunkach;
 • umożliwieniu dostępu do określonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach;
 • zmianie umowy;
 • zapewnieniu innym podmiotom dostawy określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach.

W przypadku gdy środki te mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, Prezes Urzędu może w decyzji nakazać zastosowanie środka polegającego na powierzeniu wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym wykonywania jej na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy.

Przed wydaniem decyzji nakazującej zastosowanie środków Prezes Urzędu informuje przedsiębiorcę o takim zamiarze. Przedsiębiorca może przedstawić stanowisko do planowanych środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji. Środki powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia i konieczne do jego zakończenia lub usunięcia jego skutków.

W decyzji Prezes Urzędu może określić termin realizacji środków, uwzględniając wagę i rodzaj naruszenia oraz zastosowany środek.

W przypadku nakazania zastosowania środków Prezes Urzędu w decyzji nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu ich realizacji.

Jeżeli w toku postępowania antymonopolowego zostanie uprawdopodobnione – na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu lub będących podstawą wszczęcia postępowania – że zostały naruszone zakazy praktyk ograniczających konkurencję, a przedsiębiorca, któremu jest to zarzucane, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań w celu zakończenia naruszenia bądź usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań i określić termin ich realizacji. Prezes Urzędu nakłada również na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu wypełnienia tych nakazów.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem: „Udowodnienie stosowania praktyk monopolistycznych w postępowaniu sądowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nastąpić także na podstawie dowodów pośrednich, […]. Aby fakt zmowy był oceniany po rezultatach, przesłankach i całokształcie okoliczności sprawy, jeśli udowodnienie zmowy w oparciu o istnienie umowy regulującej zachowania przedsiębiorców przystępujących do przetargu będzie praktycznie niemożliwe. Sąd może zatem uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne). Pod uwagę należy jednak wziąć istotną kwestię, iż istnienie antykonkurencyjnego porozumienia może zostać wywiedzione ze zbiegów okoliczności i śladów (signs/Marks), które dopiero łącznie mogą, w braku innego wiarygodnego wytłumaczenia, stanowić dowód naruszenia reguł konkurencji. Wystarczającym jest wykazanie metodyczności, planowości postępowania przedsiębiorców świadczące o realizacji uzgodnień, które nie może być uzasadniane inaczej jak istnieniem zmowy przetargowej” [Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 grudnia 2019 roku, XVII AmA 50/16].

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów