0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do zmiany roku podatkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru innego okresu rozliczeniowego aniżeli rok kalendarzowy.

Rok podatkowy

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej rok podatkowy jest równy kalendarzowemu - czyli trwa 12 miesięcy. Liczony jest od pierwszego dnia stycznia do końca grudnia, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Przykładowo: zapisy umowne (prawa prywatnego) nie mogą mieć wpływu na trwanie roku podatkowego, co dobitnie podkreślono w wyroku z dnia 28 listopada 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 967/2007:

“Wydłużenie rocznego okresu podatkowego, nawet jeżeli wynikałoby z postanowienia umowy cywilnoprawnej, uznać należy za niedopuszczalne. Innymi słowy - bez względu na ustalenia stron, co do okresów rozliczeniowych, rozliczenie podatnika wobec Skarbu Państwa winno następować rokrocznie. W konsekwencji, niezależnie od postanowień tego rodzaju umowy, otrzymane w danym roku podatkowym przychody podlegają opodatkowaniu za ten rok. Jeżeli strony ustaliłyby inne terminy wzajemnych okresów rozliczeniowych, to zapis taki pozostaje ważny jedynie między stronami umowy. Nie przekreśla to możliwości ewentualnego złożenia korekty zeznania podatkowego, jeżeli wskutek wykonania umowy kwota stanowiąca podstawę opodatkowania za konkretny rok podatkowy uległaby zmianie.”

Podatnicy, którzy podlegają pod Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych mają prawo do wyboru innego niż rok kalendarzowy okresu rozliczeniowego. Do tej grupy podmiotów możemy zaliczyć m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Przyczyny zmiany roku podatkowego

Wybór roku podatkowego innego niż kalendarzowy może być podyktowany różnymi powodami. Przede wszystkim może wiązać się z okresowym wahaniem kosztów oraz przychodów w przedsiębiorstwie. Taka sytuacja jest często spotykana, gdy okres gospodarczy trwa dłużej niż 12 kolejnych po sobie następujących miesięcy.

Pierwszy rok nowego podatnika

Podatnicy, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą ustalić rok podatkowy taki sam, jak rok kalendarzowy lub inny okres 12 miesięcy. By móc skorzystać z tego prawa, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

1) statut, umowa spółki lub inny dokument musi przewidywać taką zmianę

2) podatnik musi o tym zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Identyczne obowiązki mają podatnicy, którzy zmieniają rok podatkowy, z tym że zawiadomienie powinno zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Podany termin jako termin prawa materialnego nie może zostać przywrócony – przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB3/423-323/12-2/KJ.

Dla przykładu podatnicy, których rok podatkowy ulega zakończeniu z dniem 31 grudnia 2013 r., mają czas do 30 stycznia 2014 r., by zawiadomić organy skarbowe o zmianie.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Rok podatkowy dłuższy albo krótszy niż 12 m-cy

Rok podatkowy może być krótszy albo dłuższy niż 12 miesięcy. Czas jego trwania zależy od woli podatnika oraz momentu powstania działalności gospodarczej - w zależności, czy jest to pierwsze, czy drugie półrocze roku kalendarzowego.

Zatem, gdy podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w pierwszej połowie 2014 r., a za okres rozliczeniowy przyjmie rok kalendarzowy, to jego rok podatkowy potrwa do końca 2014 r. W sytuacji analogicznej z tym, że gdy przedsiębiorca wybierze rok, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to jego rok podatkowy będzie trwał od daty powstania działalności do ostatniego dnia wybranego okresu, lecz nie dłużej niż 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych.

Z kolei gdy podatnik założy działalność gospodarczą w drugiej połowie roku, np. we wrześniu 2014 r., a za rok podatkowy przyjmie okres, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas dostępne są dwie opcje.

Pierwsza zakłada, że rok podatkowy potrwa do końca roku kalendarzowego (31 grudnia 2014 r.). Drugi wariant obejmuje trwanie roku podatkowego do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą (31 grudnia 2015 r.).

Dalsze zmiany roku podatkowego

Przedsiębiorcy, którzy działają dłuższy czas, mogą dokonać zmiany roku podatkowego w trakcie prowadzenia działalności. Po modyfikacji rokiem podatkowym będzie okres od początku miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku, do końca roku nowo przyjętego. Jednakże czas trwania nowego roku podatkowego nie może być krótszy niż 12 oraz dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów