0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co się dzieje po nieuregulowaniu raty leasingowej na czas?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Utrzymanie płynności finansowej, szczególnie przez małe firmy, to bardzo trudne zadanie. Kiedy pojawiają się problemy związane z jej brakiem, może okazać się, że w danym okresie przedsiębiorcy brakuje pieniędzy na uregulowanie bieżących zobowiązań, w tym np. raty leasingowej. Taka sytuacja rodzi oczywiście określone konsekwencje dla właściciela firmy, jak np. naliczenie karnych odsetek czy nawet wypowiedzenie umowy przez kontrahenta. Sprawdź co się dzieje po nieuregulowaniu raty leasingowej!

Podstawowy obowiązek wynikający z umowy leasingu

Leasing to umowa, w ramach której finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do używania określonego przedmiotu leasingu przez ustalony okres czasu. W zamian za to korzystający regularnie wpłaca na konto firmy leasingowej określoną kwotę, zwaną ratą leasingową.

Umowa leasingu może dotyczyć jednego z jego dwóch podstawowych rodzajów - finansowego (przedmiot umowy stanowi środek trwały korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych) lub operacyjnego (przedmiot umowy przez cały okres trwania umowy pozostaje w majątku trwałym firmy leasingowej). Bez względu na rodzaj finansowania umowy leasingowej, terminowa zapłata rat za leasingowany przedmiot jest podstawowym obowiązkiem korzystającego. Konsekwencje związane z nieuregulowaniem zobowiązania na czas są określone w umowie leasingu oraz w przepisach prawa.

Najpierw firma leasingowa wyznaczy termin dodatkowy

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zapłaci raty leasingowej na czas, firma leasingowa nie może od razu wypowiedzieć umowy. Jej obowiązkiem jest uprzednie wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości (nie może być krótszy niż 7 dni). Często bywa tak, iż zostaje on wyznaczony już w czasie podpisywania umowy. W takim wypadku korzystający ma świadomość, w jakim czasie powinien zapłacić zaległą ratę oraz kiedy nastąpi wypowiedzenie.

Do kwoty zaległości doliczane są odsetki karne, których wartość nie może być większa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego.

Jeżeli zapłata nie nastąpi w dodatkowym terminie, wówczas firma leasingowa ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy leasingu

Jeżeli rata nie zostanie uregulowana w dodatkowym terminie, firma leasingowa wypowiada umowę. Nie dojdzie do tego, jeżeli np. korzystający uprzedzi wcześniej o opóźnieniu w zapłacie należności i jeżeli zdarzenia takie mają charakter incydentalny.

W przypadku leasingu finansowego wypowiedzenie umowy wiąże się z koniecznością zapłaty przez korzystającego wszystkich przewidzianych w umowie, ale niezapłaconych rat (pomniejszonych co prawda o korzyści, jakie klient uzyskał w związku ze spłaceniem pojazdu przed umówionym terminem) oraz zwróceniem przedmiotu leasingu firmie leasingowej. Natomiast wypowiedzenie umowy leasingu operacyjnego z powodu niepłacenia rat zobowiązuje korzystającego do zapłaty określonego w umowie procentu pozostałych do końca umowy rat.

Postanowienia umowy leasingu nie gorsze niż w przepisach

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż postanowienia umowy leasingu nie mogą być mniej korzystne dla leasingobiorcy niż przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). W takiej sytuacji wszystkie zapisy, które kształtują gorszą sytuację korzystającego, są w świetle prawa nieważne.

K.c. wskazuje np. wspomniany wcześniej obowiązek wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty zaległej raty leasingowej oraz konieczność poinformowania leasingobiorcy o tym fakcie na piśmie. Ustawa nie zabrania jednak zawierania w umowie postanowień bardziej korzystnych dla korzystającego, jak np. wyznaczenie terminu wypowiedzenia, czy też wskazanie, że nastąpi to dopiero po nieterminowym uregulowaniu dwóch, trzech rat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów