0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejęcie pracowników innej firmy a formalności względem ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę łączy się z przejęciem wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nowy pracodawca jest także odpowiedzialny za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy, nawet te które powstały przed przejęciem przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że za te ostatnie dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Przykładowo za wypłatę wynagrodzenia czy innych świadczeń, które wynikają z regulaminów i układów zbiorowych pracy w przejmowanym zakładzie.

Prawa pracowników przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy jest uregulowane artykułem 23 (1) Kodeksu pracy. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie działają organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca mają obowiązek poinformowania pisemnie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Muszą również wskazać przyczyny takiego działania, a także jakie ma ono skutki dla pracowników, czyli podać informacje dotyczące warunków zatrudnienia u nowego pracodawcy. Pracownicy powinni dostać pismo nie później niż 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Natomiast pracownik w terminie 2 miesięcy od przejęcia zakładu pracy lub jego części może bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy na warunkach rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Zobowiązania pracodawcy wobec pracowników

W przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, nowy pracodawca staje się stroną w trwających stosunkach pracy, z wyjątkiem pracowników, którzy świadczą pracę na innej podstawie (powołanie, mianowanie). Dla tych osób pracodawca musi zaproponować nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Jeżeli nowe warunki świadczenia pracy nie zostaną uzgodnione, dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równemu okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia złożenia oświadczenia lub od dnia, do którego takie oświadczenie mógł złożyć (art. 23 (1) § 5 Kodeksu pracy).

Osoby zatrudnione na umowę o pracę pozostają nadal w stosunku pracy, w wyniku przejęcia zakładu pracy nie następuje rozwiązanie umowy, a co za tym idzie nie zostaje przerwane ubezpieczenie pracowników. Ma to odniesienie do wszystkich pracowników zakładu pracy, również tych, którzy korzystają w tym czasie z urlopów wychowawczych. Mimo to dotychczasowy i nowy pracodawca mają obowiązki złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów.

Zgłoszenie w ZUS pracowników z przejętego przedsiębiorstwa

Przy przejęciu pracowników z innej firmy pojawia się konieczność przerejestrowania ubezpieczonych zatrudnionych pracowników. Dotychczasowy pracodawca musi wyrejestrować zatrudnionych do tej pory pracowników, natomiast nowy ma zarejestrować pracowników w swoim przedsiębiorstwie, jednak należy to zrobić tak, by nie nastąpił ani jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu.

W tym celu konieczne jest złożenie w ZUS formularza ZUS ZWUA, czyli zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, jako przyczynę ustania ubezpieczenia podając kod 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownicy dopisywali do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - ich również należy wyrejestrować. Nowy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia przejętych pracowników na formularzu ZUS ZUA. Ważne jest, by na obu

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

dokumentach widniała ta sama data wyrejestrowania oraz zarejestrowania. Jest to konieczne dla zachowania ciągłości ubezpieczenia. Jeżeli pracownik wyrazi chęć dopisania do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, płatnik składek zgłasza te osoby na formularzu ZUS ZCNA.

Przejęte przedsiębiorstwo po wyrejestrowaniu wszystkich ubezpieczonych składa druk ZUS ZWPA, czyli wyrejestrowanie płatnika składek, a także ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, w którym poda swoje dane oraz dane płatnika przejmującego pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów