0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie nagrody pieniężnej w konkursie – rozliczenie w PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnych realiach gospodarczych coraz trudniej dotrzeć do klienta. W większości branż panuje ogromna konkurencja, a co za tym idzie – konsument ma duży wybór. Jednym z popularnych działań marketingowych jest organizowanie konkursów dla klientów. Mają one zachęcić do kupowania produktów danej firmy. W jaki sposób powinno się opodatkować przekazanie nagrody pieniężnej o tym w artykule!

Przekazanie nagrody pieniężnej osobom fizycznych – zwolnienia

Na wstępie należy przypomnieć, iż pojęcie przychodów z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest bardzo szerokie. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 10 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego; zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego; alimenty; stypendia; dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14; dopłaty; nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (patrz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Zwolnienie od podatku wygranych w grach losowych

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł. Powyższe zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przykład 1.

Producent kawy ogłosił w środkach masowego przekazu, iż każda osoba, która dokona zakupu jego wyrobów na kwotę 20 zł, bierze udział w losowaniu nagród pieniężnych (wysokość nagrody to 500 zł). Pula nagród wynosi 1 000 000 zł. Producent uznał, iż w jego wypadku nagrody lepiej wypłacić większej liczbie konsumentów. Czy w takim przypadku nagrody pieniężne otrzymane przez konsumentów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W tym przypadku wartość jednorazowej nagrody nie przekracza kwoty 2 000 zł, co oznacza, iż nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powyższe wynika z cytowanego art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o PIT.

Przykład 2.

Producent kawy ogłosił w środkach masowego przekazu, iż każda osoba, która dokona zakupu jego wyrobów na kwotę 50 zł, bierze udział w losowaniu nagród pieniężnych po 10 000 zł. Pula nagród wynosi 1 000 000 zł. Czy w takim przypadku nagrody pieniężne wylosowane przez konsumentów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Tak, powyższe nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ ich wartość przekracza 2 000 zł.

Przykład 3.

Producent kawy ogłosił konkurs dla swoich dystrybutorów. Dystrybutorami są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Pula nagród wynosi 10 000 zł. Maksymalna nagroda wynosi 500 zł. Czy w takim przypadku nagrody pieniężne wylosowane przez dystrybutorów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Tak, ponieważ powyższe zwolnienie nie stosuje się do podatników otrzymujących nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku nie ma znaczenia forma prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna czy osoba prawna).

Przekazanie nagrody pieniężnej a opodatkowanie podatkiem PIT

W wielu konkursach wielkość jednorazowej nagrody dla osoby fizycznej przekracza kwotę 2.000 zł. W takiej sytuacji przekazana nagroda jest opodatkowana. W przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody, która zostanie przekazana klientowi, przekroczy kwotę 2.000 zł, znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przykład 4.

Podatnik wypłacił osobie fizycznej nagrodę uzyskaną w konkursie ogólnopolskim. Kwota nagrody wynosi 10 000 zł. Czy w takim przypadku podatnik winien wysłać do organu podatkowego informację o wypłaconej nagrodzie oraz pobrać podatek?

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Ponadto na spółce będzie ciążył również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8AR i przesłania jej w terminie wyznaczonym w przepisach (do końca stycznia) do właściwego organu podatkowego.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2015 roku, IPTPB1/4511-485/15-4/MM. Wynika z niej, iż płatnik winien opłacić podatek w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Przekazanie nagrody pieniężnej w konkursie a VAT

W przypadku niektórych konkursów ich uczestnicy muszą się zastanowić, czy przyznana nagroda nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy pamiętać, iż definicja świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT jest bardzo szeroka (patrz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Przykład 5.

Gmina zorganizowała konkurs architektoniczny dotyczący opracowania koncepcji architektonicznej przebudowy starego miasta. W konkursie biorą udział podmioty gospodarcze – pracownie architektoniczne. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w wysokości 50 000 zł. Ponadto, co ważne, uczestnik konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, przenosi na własność wszystkie egzemplarze pracy konkursowej, nośniki, na których praca ta została utrwalona oraz całość autorskich praw majątkowych do tej pracy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W takiej sytuacji przekazanie nagrody pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z 5 grudnia 2018 roku, 0113-KDIPT1-1.4012.768.2018.1.WL. Organ podatkowy uznał, iż w przypadku, gdy zwycięzca konkursu przeniesie wszystkie egzemplarzy pracy konkursowej, nośników, na których praca jest utrwalona oraz prawa autorskie oraz majątkowe do pracy konkursowej, powstaje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. W tym przypadku wypłata nagrody następuje bowiem nie w związku z samym udziałem w konkursie, ale również z przeniesieniem wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej oraz całości autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy. Czyli wypłata nagrody stanowi de facto wynagrodzenie za wykonanie konkretnego świadczenia. W takiej sytuacji powyższe zachowanie wpisuje się w definicję świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, i w konsekwencji, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca bierze udział w jakimś konkursie, musi zwrócić szczególną uwagę, czy nie dochodzi do świadczenia usług. Innymi słowy, przystępując do konkursów, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nie mamy do czynienia z umową zobowiązaniową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów