Poradnik Przedsiębiorcy

Przewodnik turystyczny - jak założyć firmę?

Praca przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek wymaga od kandydata wielu konkretnych cech charakteru. Przede wszystkim musi być odważny i lubić dużo mówić. Powinien być także dowcipny i potrafić odnaleźć się w każdej sytuacji. Tak naprawdę będąc opiekunem większej grupy ludzi, trzeba liczyć się ze wszystkim. Jednak po kolei, omówmy jak założyć własną firmę w zakresie usług przewodnika turystycznego czy pilota wycieczek.

Jak zostać przewodnikiem - ogólna charakterystyka

Do zadań przewodnika turystycznego zalicza się:

 • oprowadzanie odwiedzających po wskazanych miejscowościach czy obiektach,

 • udzielanie fachowej informacji,

 • sprawowanie określonej w umowie opieki nad turystami,

 • dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych w czasie wycieczek w góry.

Poniżej został przedstawiony podział przewodników turystycznych ze względu na wybrane specjalności:

 • przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich;

 • przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast;

 • przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin oraz regionów i tras turystycznych.

Dodatkowo, uprawnienia przewodników górskich podzielono na trzy klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek.

Bezwzględnymi obowiązkami pilotów wycieczek są:

 • czuwanie nad sposobem świadczenia usług na rzecz turystów,

 • przyjmowanie od nich uwag i sygnalizowanych uchybień,

 • wskazanie lokalnych atrakcji,

 • informowanie klientów na temat odwiedzanych miejsc.

Przewodnicy turystyczni oraz piloci wycieczek mają możliwość nawiązania współpracy z biurami podróży, dzięki czemu nie muszą rejestrować się jako przedsiębiorcy.

Wymagania wstępne dla przewodnika turystycznego

Chcąc zostać przewodnikiem miejskim bądź terenowym, kandydat nie musi odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu i przedstawiać zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek a także posiadać minimalnie średnie wykształcenie.

Kandydat na przewodnika lub pilota wycieczek zagranicznych musi wykazać się znajomością języka przynajmniej na podstawie:

 • dyplomu ukończenia studiów filologicznych,

 • dyplomu ukończenia kolegium języków obcych,

 • świadectwa ukończenia szkoły z językiem obcym jako wykładowym za granicą,

 • dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przyszły przewodnik górski musi mieć za sobą szkolenie teoretyczne i praktyczne dla konkretnego obszaru górskiego, na którym będzie pracował. Musi także zdać egzamin na przewodnika górskiego.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Tego typu działalność można prowadzić w każdej formie, poza spółką partnerską. Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEIDG. W przypadku założenia spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjnej, zgłoszenia dokonuje się w KRS.