0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przewodnik turystyczny - jak założyć firmę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek wymaga od kandydata wielu konkretnych cech charakteru. Przede wszystkim musi być odważny i lubić dużo mówić. Powinien być także dowcipny i potrafić odnaleźć się w każdej sytuacji. Tak naprawdę będąc opiekunem większej grupy ludzi, trzeba liczyć się ze wszystkim. Jednak po kolei, omówmy jak założyć własną firmę w zakresie usług przewodnika turystycznego czy pilota wycieczek.

Jak zostać przewodnikiem - ogólna charakterystyka

Do zadań przewodnika turystycznego zalicza się:

 • oprowadzanie odwiedzających po wskazanych miejscowościach czy obiektach,

 • udzielanie fachowej informacji,

 • sprawowanie określonej w umowie opieki nad turystami,

 • dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych w czasie wycieczek w góry.

Poniżej został przedstawiony podział przewodników turystycznych ze względu na wybrane specjalności:

 • przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich;

 • przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast;

 • przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin oraz regionów i tras turystycznych.

Dodatkowo, uprawnienia przewodników górskich podzielono na trzy klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek.

Bezwzględnymi obowiązkami pilotów wycieczek są:

 • czuwanie nad sposobem świadczenia usług na rzecz turystów,

 • przyjmowanie od nich uwag i sygnalizowanych uchybień,

 • wskazanie lokalnych atrakcji,

 • informowanie klientów na temat odwiedzanych miejsc.

Przewodnicy turystyczni oraz piloci wycieczek mają możliwość nawiązania współpracy z biurami podróży, dzięki czemu nie muszą rejestrować się jako przedsiębiorcy.

Wymagania wstępne dla przewodnika turystycznego

Chcąc zostać przewodnikiem miejskim bądź terenowym, kandydat nie musi odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu i przedstawiać zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek a także posiadać minimalnie średnie wykształcenie.

Kandydat na przewodnika lub pilota wycieczek zagranicznych musi wykazać się znajomością języka przynajmniej na podstawie:

 • dyplomu ukończenia studiów filologicznych,

 • dyplomu ukończenia kolegium języków obcych,

 • świadectwa ukończenia szkoły z językiem obcym jako wykładowym za granicą,

 • dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przyszły przewodnik górski musi mieć za sobą szkolenie teoretyczne i praktyczne dla konkretnego obszaru górskiego, na którym będzie pracował. Musi także zdać egzamin na przewodnika górskiego.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - dopuszczalne formy prowadzenia działalności

Tego typu działalność można prowadzić w każdej formie, poza spółką partnerską. Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEIDG. W przypadku założenia spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjnej, zgłoszenia dokonuje się w KRS.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - zakładanie działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza

W jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca jest jej jedynym właścicielem i reprezentantem. Nie ma jednak ograniczeń w zatrudnianiu pracowników. Od przedsiębiorcy nie jest wymagany kapitał założycielski, nie musi tez prowadzić pełnej księgowości. Małe przedsiębiorstwa dodatkowo mogą prowadzić uproszczoną księgowość do momentu przekroczenia obrotów w wysokości 1.200.000 euro (według kursu z 30 września).

Spółka jawna

Spółkę jawną mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W tym typie spółki wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Obowiązkiem wspólników spółki jawnej jest wnoszenie określonych umową spółki wkładów. Tutaj również nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy.

Spółka komandytowa

Na spółkę komandytową składa się przynajmniej dwóch wspólników, w której jeden jest komandytariuszem  - odpowiada za zobowiązania spółki tylko do sumy komandytowej, a drugi jest komplementariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Umowę spółki komandytowej sporządza się w formie aktu notarialnego. Nie jest wymagane od wspólników wniesienie kapitału zakładowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpopularniejszy rodzaj spółki handlowej w Polsce. Tak, jak w przypadku spółki komandytowej, umowę spółki z o.o. sporządza się w postaci aktu notarialnego. Od 2012 roku można również zarejestrować ten rodzaj spółki przez internet. Kapitał zakładowy wynosi minimum 5.000 zł. a za zobowiązania spółka odpowiada tylko do wysokości kapitału.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich spółek. Charakteryzuje się także największą ochroną prawną. Jej wspólnicy mają określoną ilość akcji, które upoważniają ich do wyznaczonej części dywidendy. Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał o minimalnej wysokości 100 000 zł.

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - określenie numeru PKD

PKD dla działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wynosi:

 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. Podklasa ta obejmuje m.in. działalność przewodników górskich.

Pilot wycieczek oraz przewodnik turystyczny - dostępne formy opodatkowania

Piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni mogą skorzystać z każdej formy opodatkowania, oprócz karty podatkowej. Decydując się na konkretny rodzaj opodatkowania, przedsiębiorca powinien przeanalizować planowane przychody oraz koszty.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeżeli dochód nie przekroczy 85 528 zł, pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu. Kiedy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Dużym plusem zasad ogólnych jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Po zdecydowaniu się na ten rodzaj rozliczania działalności, przewodnik będzie zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli roczny dochód przewodnika nie przekroczy 150 tys. euro, może rozliczać się według ryczałtu. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów.

Stawka ryczałtu dla działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wynosi 17%.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania jest opłacalna dla przedsiębiorców, którzy planują osiągnąć wysokie dochody. Wysokość podatku jest stała i wynosi 19%. Przewodnik, oprócz kosztów uzyskania przychodu, nie może rozliczyć kwoty wolnej od podatku oraz korzystać z ulg podatkowych.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny - z VAT czy bez VAT?

Jeżeli przedsiębiorca planuje wykonywanie czynności na rzecz innych podatników VAT lub szacuje, że osiągnie wysokie obroty z działalności gospodarczej, powinien zdecydować się na zarejestrowanie siebie jako czynnego podatnika VAT. Łączy się to z korzyściami w postaci możliwości odliczenia VAT od faktur zakupu.

Świadczenie usług związanych działalnością pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych opodatkowane jest stawką 23%. Możliwe jest także opodatkowanie stawką 0%.

Ważne!

Na mocy art. 119 ust. 7 usługi turystyczne których podstawą opodatkowania jest marża, podlegają opodatkowaniu stawką 0%, w sytuacji, kiedy usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.

Pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny a kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych warto rozważyć zakup kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy (90% wartości netto nie więcej niż 700 zł).

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych a składki ZUS

Po rejestracji w CEIDG, pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny ma obowiązek do zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS.

Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności).

Piloci wycieczek lub przewodnicy turystyczni, którzy rozpoczynają działalność, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obejmują okres 24 pełnych miesięcy.

Pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny - czy jest potrzebny rachunek firmowy?

Pracując jako pilot wycieczek czy przewodnik, nie ma potrzeby zakładania osobnego konta firmowego. Przedsiębiorca może używać do celów firmowych swojego konta prywatnego, musi on być jednak jego jedynym właścicielem.

Jednak dokonywanie oraz przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Jak zostać przewodnikiem, czyli skuteczny marketing związany z działalnością

W zależności od tego, czy pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny pracuje na własną rękę, marketing może przedstawiać się inaczej. Jeżeli bowiem współpracuje z biurem turystycznym, to właśnie biuro zajmuje się pozyskiwaniem klientów oraz reklamą.

Pracując na własną rękę, oczywiście podstawą będzie dobra strona internetowa, gdzie potencjalni klienci znajdą wszystkie informacje na temat przewodnika. Dobrym pomysłem może być także księga wpisów na stronie, ciekawostki na temat terenu, po którym przewodnik oprowadza. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów