Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna również w pośrednictwie turystycznym

Obowiązek posiadania i rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy, który zbywa towary bądź świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług

“Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

Do posiadania i użytkowania kasy fiskalnej zobowiązani są także agenci pośredniczący w organizacji usług turystycznych.

Pośrednictwo finansowe - obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej

Art. 758 par. 1 Kodeksu cywilnego w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, że przez umowę agencyjną agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Natomiast art. 111 ust. 3b ustawy o VAT mówi, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest:

  • kwota prowizji lub
  • inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo
  • marża,

ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Kasa fiskalna - zwolnienie pośrednictwa turystycznego

Agent pośredniczący w organizacji usług turystycznych może skorzystać ze zwolnienia, jakie przewiduje Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak wskazuje par. 3 ust. 1 pkt 1, zwolnieniu podlegają podatnicy:

  • u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
  • rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Natomiast jak wynika z pkt. 2, zwolnieniu podlegają również podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, limitu 20.000 zł.

Korzystając ze zwolnienia z kasy fiskalnej, podatnik powinien sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wykazać w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej i na jej podstawie dokonywać ujęcia przychodów w KPiR bądź ewidencji przychodów (ryczałt).