0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raportowanie TPR - czym jest i jakie informacje muszą być w nim zawarte?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest raportowanie TPR?

Podmioty gospodarcze coraz częściej kupują lub tworzą filie swoich przedsiębiorstw poza granicami kraju. Ponadto firmy również w Polsce tworzą nowe filie będące odrębnymi podmiotami. W związku z tym podatnicy dokonują transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powyższe powoduje, że muszą oni sporządzać informacje o cenach transferowych. 

Informacja TPR 

Na wstępie przypomnijmy, że TPR to informacja o cenach transferowych. To zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajach podatkowych.

Sprawozdawczość ma służyć pozyskaniu przez administrację podatkową wybranych informacji. Są one zbierane, aby dokonywać analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. 

Zgodnie z art. 11t ust. 1 i 3 ustawy o CIT informacja o cenach transferowych TPR obejmuje raportowanie: 

 • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz 

 • transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT,  czyli tzw. transakcji krajowych;

 • należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawieranych z tymi podmiotami, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT.

Raportowanie TPR to obowiązek w zakresie cen transferowych. Dotyczy transakcji realizowanych już od 2019 roku.

Informację TPR należy złożyć w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Składamy ją wyłącznie w formie elektronicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Transakcje z rajami podatkowymi

Tutaj przypomnijmy, że zazwyczaj podatnicy nie rozpoznają konieczności raportowania, jeśli chodzi o transakcje z podmiotami z rajów podatkowych. Transakcje z rajami podatkowymi obejmują zaś:

 • dokonanie, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 PLN lub równowartość tej kwoty, lub

 • zawarcie z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

  • umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 PLN lub równowartość tej kwoty, lub

  • umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 PLN lub równowartość tej kwoty.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi w Polsce handel e-commerce. Chcąc zakupić towar po atrakcyjnych cenach, przeanalizował możliwości zakupu w Hongkongu. Powyższe skutkowało dokonaniem zakupu elektroniki w tym regionie. Wyniósł ponad 300 000 zł. Czy w takim przypadku należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Tak, tutaj należy sporządzić dokumentację cen transferowych, ponieważ kwota przekroczyła 100 000 zł, a Hongkong jest rajem podatkowym. Przykład pokazuje, że w wielu przypadkach musimy liczyć się z koniecznością sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jakie informacje muszą być zawarte w TPR?

Podatnicy, którzy są zobligowani do raportowania TPR, muszą przede wszystkim wiedzieć, jakie informację są przekazywane. W informacji TPR podatnicy muszą raportować:

 • ogólne informacje finansowe;

 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z nimi w podziale na narzucone kategorie, ze wskazaniem wartości transakcji;

 • informacje dotyczące metod i cen transferowych: wybraną metodę w celu weryfikacji ceny transferowej, wysokość ceny transferowej, wybrany wskaźnik rentowności (lub inny użyty do weryfikacji);

 • informację o analizie cen transferowych: sposobie weryfikacji, źródle danych do weryfikacji, zastosowanych korektach oraz wynikach.

Tym samym obecnie podatnicy przekazują organom skarbowym nie tylko dane finansowe związane z transakcji kontrolowanymi zawarte z podmiotami powiązanymi, lecz także informacje o wykorzystanych metodach badania cen transferowych.

Metody badania cen transferowych podajemy wraz z wynikami, wskaźnikami finansowymi, wskaźnikiem rentowności aktywów ogółem ROA oraz marżą operacyjną. 

Podatnicy muszą bardzo dokładnie przygotować się do raportowania, nie jest to bowiem tylko informacja o transakcji i podmiocie, z którym ją zawarliśmy. Zdaniem Ministerstwa Finansów powyższe informacje pozwolą organom badać także rentowności całego przedsiębiorstwa.

Ponadto przedsiębiorcy muszą zaklasyfikować przeprowadzone transakcje do poszczególnych kodów grup towarowych. Takie raporty pozwolą organom podatkowym na przeprowadzenie analizy, czy dana usługa faktycznie została wyświadczona. 

Dzięki informacjom zawartym zarówno w JPK, jak i informacji TPR organy podatkowe mogą porównywać transakcje. Tym samym podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę, czy zawierane transakcje nie odbiegają od cen rynkowych. Informacje zgromadzone przez organy podatkowe pozwalają bowiem obecnie na szybką i skuteczną weryfikację.

Kary za niezłożenie TPR

Jak to już wyżej przedstawiliśmy, wypełnienie informacji TPR jest niezwykle złożone i obszerne. Tym samym podatnicy powinni się przygotować do sporządzania tej informacji. Tutaj należy podkreślić, że dane te są szczególnie analizowane przez organy podatkowe.

Co istotne, musimy pamiętać, że informacje zawarte w TPR są przekazywane pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej wraz z oświadczeniem zarządu, iż transakcje te były realizowane na warunkach rynkowych. 

Tym samym wypełnienie niezgodnie z prawdą tej informacji może spowodować dotkliwe kary.

Niezłożenie informacji TPR w terminie lub przesłanie tej informacji niezgodnie z prawdą będzie traktowane jak przestępstwo, za które grozi grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych (patrz art. 80e kks).

Powyższe kary nie powodują, że podatnik uniknie konsekwencji finansowych za stosowanie cen nierynkowych. Podatnik pomimo kary za niezłożenie lub niezgodne z prawdą złożenie informacji TPR nie uniknie innych konsekwencji związanych z nierynkowymi cenami transferowymi.

Podsumowując, w przypadku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sposób rzetelny podatnicy będą mogli w łatwy sposób wypełnić informacje TPR. Tutaj należy przypomnieć, że nowa dokumentacja wymaga od nas szeregu nowych informacji, w tym także analizy porównawczej. Trzeba jednak pamiętać, iż konsekwencje karne wymagają od nas należytej staranności przy wypełnieniu informacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów