Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodów

Opłata skarbowa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

Zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej jak i w toku jej prowadzenia, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków, w tym również związanych z opłatami skarbowymi nakładanymi przez urzędy, wójtów lub inne organy. Regulowanie takich należności należy do obowiązków zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Przykładem tego typu opłat są te ponoszone za rejestrację płatnika VAT albo za udzielenie pełnomocnictwa.

Skoro przedsiębiorcy muszą w związku ze swoją działalnością uiszczać różnorodne opłaty skarbowe, to czy ich wartość może zostać ujęta w kosztach podatkowych firmy?

Opłata skarbowa kosztem podatkowym

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wiadomo, aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach, musi mieć bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością. Nieodzownym wymogiem jest również prawidłowe udokumentowanie poniesionej opłaty. W sytuacji, gdy jest ona uiszczana w kasie urzędu lub innej instytucji, przedsiębiorca powinien otrzymać potwierdzenie zapłaty. Na dowodzie tym musi zostać zawarta data, wartość i tytuł wniesionej opłaty oraz podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek.

Warto pamiętać, że niektóry opłaty można uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy organu. Korzystający z tego rozwiązania swój wydatek udokumentują zatem potwierdzeniem wykonania przelewu albo innym dowodem, wskazującym na poniesienie wpłaty.

Jak zaksięgować opłatę skarbową

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów opłaty skarbowe, co do zasady, powinien ujmować w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

 

Warto podkreślić, że podatnik może ubiegać się o zwrot poniesionej opłaty skarbowej w sytuacji, gdy czynność administracyjna, w związku z którą została poniesiona, nie doszła do skutku. Zwrot nie następuje samoistnie, jedynie na wniosek zainteresowanego. Wniosek taki należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Zwrócona kwota zostanie przelana na rachunek bankowy, wskazany we wniosku, wysłana przekazem pocztowym (w tym przypadku wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub będzie można ją odebrać w kasie właściwego organu podatkowego. W sytuacji, gdy opłata skarbowa została już zakwalifikowana do kosztów podatkowych, należy dokonać korekty w tym zakresie.