0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków związanych zarówno z jej założeniem, jak i prowadzeniem. Zaliczają się do nich także różnego rodzaju opłaty skarbowe. Czy opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli ponoszona jest w ramach prowadzonej działalności? Sprawdźmy!

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT zawarty został katalog wydatków, które bezwzględnie nie mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów poniesione wydatki muszą mieć związek z prowadzoną działalnością oraz muszą być w prawidłowy sposób udokumentowane. Dopiero spełnienie warunków wymaganych ustawą o PIT i rozporządzeniem pozwala na ujęcie wydatku w kosztach podatkowych.

W skład dokumentów, które mogą być podstawą do ujęcia opłaty skarbowej w kosztach uzyskania przychodu, wchodzą dowody księgowe.

Dowody księgowe powinny zawierać nazwę i adres stron, datę wystawienia dowodu lub datę wykonania operacji gospodarczej. Ponadto wprowadzony do KPiR dowód księgowy musi również wskazywać, co jest przedmiotem oraz jaka jest wartość transakcji.

Za dowody księgowe, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności, uważa się: 

  • noty księgowe;
  • dzienne zestawienia faktur sprzedaży;
  • dowody opłat pocztowych i bankowych;
  • inne dowody, w tym opłaty sądowe i notarialne, jak również opłaty skarbowe.

Czym jest opłata skarbowa?

Zgodnie z art. 5 ustawy o opłacie skarbowej opłata skarbowa ponoszona jest w ramach załatwiania indywidualnych spraw urzędowych, np. dokonania zgłoszenia bądź złożenia wniosku w celu wykonania czynności administracyjnych czy wydania zaświadczeń, zezwoleń, koncesji itp.

Obowiązek ponoszenia opłaty skarbowej dotyczy zarówno osoby fizycznej, prawnej, jak i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej także w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Kiedy opłata skarbowa może stanowić koszt podatkowy?

Jeżeli opłata skarbowa została poniesiona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas może stanowić koszt uzyskania przychodu poprzez bezpośrednie ujęcie jej w KPiR. Jeśli natomiast opłata skarbowa dotyczy zakupionego środka trwałego, to w przypadku gdy została poniesiona przed wprowadzeniem składnika majątku do ewidencji środków trwałych, zwiększa wartość początkową środka trwałego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne.

Opłata skarbowa może stanowić koszt podatkowy zarówno gdy opłacana jest przelewem, jak i gotówką w kasie.

Jeżeli opłata skarbowa regulowana jest bezpośrednio w kasie urzędu lub innej instytucji, to w momencie dokonania zapłaty podatnik powinien otrzymać jej potwierdzenie.

Dowód potwierdzający zapłatę musi zawierać:

  • datę;
  • tytuł wniesionej opłaty;
  • wartość wniesionej opłaty;
  • numer pokwitowania;
  • pieczęć urzędu skarbowego;
  • podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek.

Jeżeli jednak zapłata nastąpi na rachunek bankowy danego urzędu, wówczas dowodem poniesienia wydatku będzie potwierdzenie wykonania przelewu.

Opłatę skarbową należy ująć w dacie zapłaty w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13. – pozostałe wydatki. 

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie sprzedawał ubezpieczenia. Czy w związku z tym poniesiony wydatek na dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych wynosi 110 zł. Pan Jan dokonał zapłaty za wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych bezpośrednio na rachunek bankowy organu. Uiszczoną opłatę skarbową zaksięguje zatem poprzez dowód wewnętrzny na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu.

Zwrot opłaty skarbowej

Warto dodać, że uiszczona opłata skarbowa może zostać zwrócona, jeżeli opłacona czynność administracyjna nie została wykonana. Aby nastąpił zwrot, podatnik musi złożyć w danym urzędzie odpowiedni wniosek.

Opłacona wartość zostanie zwrócona na rachunek bankowy, jaki został wskazany we wniosku, przekazem pocztowym (kwota opłaty zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub można ją odebrać w kasie urzędu.

Opłata skarbowa – księgowanie w systemie wFirma.pl

Uiszczoną opłatę skarbową w systemie wFirma.pl należy zaksięgować jako dowód wewnętrzny w dacie zapłaty, korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY w wyświetlonym oknie jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 13. – pozostałe wydatki.

opłata skarbowa może stanowić koszt - wydatki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów