Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodów

Opłata skarbowa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

Zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej jak i w toku jej prowadzenia, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków, w tym również związanych z opłatami skarbowymi nakładanymi przez urzędy, wójtów lub inne organy. Regulowanie takich należności należy do obowiązków zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Przykładem tego typu opłat są te ponoszone za rejestrację płatnika VAT albo za udzielenie pełnomocnictwa.

Skoro przedsiębiorcy muszą w związku ze swoją działalnością uiszczać różnorodne opłaty skarbowe, to czy ich wartość może zostać ujęta w kosztach podatkowych firmy?

Opłata skarbowa kosztem podatkowym

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wiadomo, aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach, musi mieć bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością. Nieodzownym wymogiem jest również prawidłowe udokumentowanie poniesionej opłaty. W sytuacji, gdy jest ona uiszczana w kasie urzędu lub innej instytucji, przedsiębiorca powinien otrzymać potwierdzenie zapłaty. Na dowodzie tym musi zostać zawarta data, wartość i tytuł wniesionej opłaty oraz podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek.

Warto pamiętać, że niektóry opłaty można uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy organu. Korzystający z tego rozwiązania swój wydatek udokumentują zatem potwierdzeniem wykonania przelewu albo innym dowodem, wskazującym na poniesienie wpłaty.

Jak zaksięgować opłatę skarbową

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów opłaty skarbowe, co do zasady, powinien ujmować w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

 

Warto podkreślić, że podatnik może ubiegać się o zwrot poniesionej opłaty skarbowej w sytuacji, gdy czynność administracyjna, w związku z którą została poniesiona, nie doszła do skutku. Zwrot nie następuje samoistnie, jedynie na wniosek zainteresowanego. Wniosek taki należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Zwrócona kwota zostanie przelana na rachunek bankowy, wskazany we wniosku, wysłana przekazem pocztowym (w tym przypadku wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub będzie można ją odebrać w kasie właściwego organu podatkowego. W sytuacji, gdy opłata skarbowa została już zakwalifikowana do kosztów podatkowych, należy dokonać korekty w tym zakresie.