0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remont środka trwałego przed wprowadzeniem do ewidencji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca przed przekazaniem majątku do firmy dokonuje różnych wydatków przeznaczonych na jego remont lub modernizację. Jak zaksięgować remont środka trwałego? Czy wydatki na remont powiększają jego wartość początkową?

Kiedy składnik majątku jest uznawany za środek trwały?

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za środek trwały należy uznać składnik majątku, który spełnia łącznie poniższe założenia:

  • został nabyty lub wytworzony przez podatnika,

  • stanowi własność podatnika lub jest wynajmowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,

  • planowo będzie użytkowany przez co najmniej rok,

  • będzie wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej,

  • jest kompletny i zdatny do użytku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Jeśli majątek spełnia powyższe warunki i jego wartość przekracza kwotę 10 tys. zł (netto - w przypadku podatników VAT czynnych, brutto, dla podatników zwolnionych z VAT) majątek obowiązkowo wprowadza się do ewidencji środków trwałych i poddaje amortyzacji.

Warunek kompletności oraz zdatności do użytku

Środek trwały uznajemy za kompletny, kiedy posiada wszystkie elementy, które pozwalają na spełnienie funkcji, do których jest przeznaczony. Zdatność do użytku występuje wtedy, gdy majątek spełnia wszystkie warunki formalne, aby mógł być uznany za środek trwały.

Przykład 1.

Pani Natalia jest podatnikiem zwolnionym z VAT i prowadzi zakład usług krawieckich. Dokonała ona zakupu niesprawnej maszyny do szycia o wartości 10 500. zł brutto. Planowo maszyna będzie używana w ramach działalności gospodarczej przez okres co najmniej roku, natomiast na tę chwilę wymaga koniecznej naprawy. Czy można ją wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

Maszyna nie spełnia warunku kompletności i zdatności do użytku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, dlatego pani Natalia może wprowadzić majątek po jego naprawie. Faktura za naprawę w kwocie brutto powiększy wartość początkową środka trwałego.

Czym jest remont środka trwałego oraz jego ulepszenie?

Remont środka trwałego stanowią wszelkie działania wpływające na odtworzenie pierwotnego pod względem technicznym i użytkowym, który został utracony w wyniku bieżącej eksploatacji lub na skutek upływu czasu. Co do zasady, wydatki poniesione na remont środka trwałego nie zwiększają jego wartości początkowej, lecz są księgowane bezpośrednio w kosztach podatkowych.

Ulepszenie definiowane jest jako działania polegające na:

  • przebudowie,
  • rozbudowie,
  • rekonstrukcji,
  • adaptacji,
  • modernizacji,

których celem jest wzbogacenie składnika majątku o dodatkowe funkcje, jakich nie posiadał wcześniej lub wzrost jego wartości użytkowej w porównaniu do stanu majątku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Wartość wydatków przeznaczonych na ulepszenie środka trwałego powiększa jego wartość początkową, pod warunkiem że ich łączna suma w ciągu roku przekracza 10 tys. zł (netto w przypadku podatników VAT czynnych, brutto dla podatników VAT zwolnionych). Do tych działań można również zaliczyć nabycie części składowych lub peryferyjnych, jeśli cena jednostkowa tej części przekracza kwotę 10 tys. zł. Amortyzacja środka trwałego jest naliczana od wartości początkowej powiększonej o koszty związane z jego ulepszeniem, w miesiącu kolejnym od wprowadzenia ulepszenia.

Przykład 2.

Pan Jan kupił monitor o wartości 1500 zł, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i podłączony do konkretnego zespołu komputerowego ujętego w ewidencji środków trwałych. Jak traktować taki zakup? Stanowi on remont czy ulepszenie środka trwałego?

Zakup monitora uznajemy za remont środka trwałego. Jego podłączenie do zespołu komputerowego nie wzbogaca go o nowe funkcje, lecz przywraca jego pierwotny stan.

Wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego, których nie uznaje się za ulepszenie, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego, nie powiększają jego wartości początkowej.

Sytuacja ulega zmianie, kiedy wydatki na remont środka trwałego mają charakter adaptacyjny. Jednym z warunków uznania majątku za środek trwały jest jego kompletność i zdatność do użytku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Wydatki przeznaczone na remont środka trwałego, mające na celu spełnienie tego warunku, powiększają jego wartość początkową.

Przykład 3.

Pani Joanna jest czynnym podatnikiem VAT. Posiada mieszkanie, które wymaga gruntownego remontu - malowania, wymiany podłóg, wymiany urządzeń sanitarnych. Mieszkanie będzie wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pani Joanna nie wprowadziła go jeszcze do środków trwałych, lecz ma taki plan po ukończeniu remontu. Czy wartość wydatków przeznaczonych na remont księguje się w kosztach podatkowych czy powiększają wartość początkową środka trwałego?

Pani Joanna powinna doliczyć wartość netto wszystkich wydatków do wartości początkowej środka trwałego. Poniesienie tych wydatków jest związane z adaptacją. Dzięki nim, mieszkanie będzie posiadało cechy środka trwałego i tym samym pani Joanna będzie miała możliwość wprowadzenia nieruchomości do ewidencji. Wartość przeznaczonych wydatków na remont środka trwałego będzie księgowana w postaci odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów