0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie kierowców Uber Eats na gruncie VAT oraz PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zyskujące na popularności dostawy jedzenia z Uber Eats skłaniają coraz większą liczbę osób do współpracy z firmą Uber. Jak dokumentować i księgować sprzedaż? W jaki sposób prawidłowo rozliczać ponoszone koszty? Czy należy zarejestrować się do VAT czy korzystać ze zwolnienia? Czy rejestracja kasy fiskalnej jest obowiązkowa? Jak powinno wyglądać rozliczenie kierowców Uber Eats? Odpowiadamy!

Rozliczenie kierowców Uber Eats zwolnionych z VAT

Rozliczenie kierowców Uber Eats jest analogiczne jak rozliczenie działalności kierowców Uber, zajmujących się przewozem osób. Podatnicy zwolnieni z VAT na podstawie zestawienia otrzymanego z Uber Eats zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, stanowiącej podstawę do zaksięgowania przychodów. Dokument ma być wystawiony na sumę przychodów uzyskanych w określonym miesiącu, ustaloną na podstawie wykazu. W PKPiR jako datę sprzedaży należy wpisać ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprzedaż.

Stawka podatku dla podatnika zwolnionego z VAT to zw. Na tak wystawionej fakturze należy również wpisać podstawę zwolnienia z podatku VAT. Dla kierowców Uber Eats dedykowane jest zwolnienie podmiotowe.

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Faktur wystawianych przez Uber Eats w imieniu kierowcy nie trzeba przepisywać do programu księgowego i ujmować odrębnie w PKPiR. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, wystarczające jest sporządzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej i na jej podstawie zaksięgowanie przychodu.

Wszystkie faktury wystawione przez Uber Eats w imieniu kierowcy należy przechowywać w dokumentacji, aby były do wglądu organu podatkowego w razie ewentualnej kontroli.

Rozliczenie kierowców Uber Eats zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT

Czynni podatnicy VAT w celu rozliczenia sprzedaży z tytułu dostaw Uber Eats również powinni sporządzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Stawka VAT jaką należy zastosować przy księgowaniu ewidencji to 23%, a suma z tego dokumentu powinna stanowić kwotę brutto. Oznacza to, że całkowita suma sprzedaży z ewidencji zawiera 23% podatek VAT, który przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić do urzędu skarbowego, oczywiście po odjęciu podatku VAT z faktur zakupowych. Podatnik zarejestrowany do VAT ma obowiązek zweryfikować wszystkie wystawione w jej imieniu przez firmę Uber Eats faktury oraz zaksięgować te, które zawierają dane innych firm. Kierowca będący czynnym podatnikiem VAT ma bowiem obowiązek wykazać w rejestrze sprzedaży VAT oraz pliku JPK VAT każdą fakturę wystawioną na rzecz innego przedsiębiorcy.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że w razie gdybyśmy dokonali księgowania zarówno ewidencji sprzedaży bezrachunkowej sporządzonej na podstawie przesłanego przez Uber zestawienia oraz pojedynczych faktur wystawionych dla firm, przychód zostałby ujęty w KPiR podwójnie, a co za tym idzie – podwójnie opodatkowany. W związku z tym od sumy ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy odjąć sumę z faktur podlegających ujęciu w rejestrze VAT i zaksięgowanych w KPiR jako odrębne pozycje.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedaż w ramach dostaw Uber Eats rozliczać na podstawie każdej pojedynczej faktury wystawianej przez firmę Uber Eats w imieniu kierowcy. Przepisywanie wszystkich danych do programu księgowego może być jednak bardzo pracochłonne, dlatego warto skorzystać z opcji alternatywnej, czyli sporządzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej i przenoszenie wyłącznie faktur wystawionych na rzecz firm w przypadku czynnych podatników VAT oraz stosowanie wyłącznie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej jako podstawy zapisów w PKPiR w odniesieniu do osób korzystających ze zwolnienia z VAT.

Czy warto zarejestrować się do VAT?

Przed ewentualną rejestracją do VAT przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie wady i zalety bycia czynnym podatnikiem VAT i odnieść je do swojej sytuacji. Rejestracja do VAT jest opłacalna m.in. w następujących przypadkach:

  • obniżona stawka VAT przysługująca przy sprzedaży danego typu towarów bądź usług;
  • sprzedaż na rzecz firm – inne firmy zarejestrowane do VAT zazwyczaj wolą nabywać towary i usługi od czynnych podatników VAT, dzięki czemu mogą odliczyć podatek od zakupów;
  • ważny prestiż działalności – osoby korzystające ze zwolnienia czasem postrzegane są jako osoby prowadzące małe biznesy, a co za tym idzie nie każdy kontrahent chce podjąć z nimi współpracę;
  • sprzedaż na rynki zagraniczne pozwalająca stosować stawkę 0%;
  • planowane duże inwestycje w ramach działalności.

Faktura prowizyjna a rozliczenie kierowców Uber Eats

Faktura za prowizję przekazywaną na rzecz Uber Eats stanowi koszt uzyskania przychodów. Firma Uber Eats ma swoją siedzibę w Amsterdamie, co oznacza, że mamy do czynienia z zakupem usług z Unii Europejskiej, czyli tzw. nabyciem wewnątrzunijnym. Zakup usług z UE obliguje przedsiębiorcę do zgłoszenia się jako podatnik VAT-UE (zarówno zwolnionego z VAT jak czynnego podatnika VAT).

Rozliczenie faktury prowizyjnej z Uber Eats odbywa się na standardowych zasadach księgowania faktur dokumentujących nabycie usług z UE i uzależnione jest od tego czy przedsiębiorca zgłosił się do VAT czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Czy kierowców Uber Eats obowiązuje kasa fiskalna?

Kierowcy Uber Eats nie świadczą usług transportu osób, dla których kasa fiskalna jest obowiązkowa, bez względu na osiągane przychody. Kierowcy Uber Eats są zobligowani do zainstalowania kasy rejestrującej w razie, gdy płatności przyjmowane są nie tylko na rachunek bankowy, ale również w formie gotówkowej, oraz gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 20 000 zł w skali roku. Jeżeli natomiast płatności realizowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy każda płatność, to przedsiębiorca może zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej niezależnie od wartości sprzedaży. Warunek płatności przelewowych musi być jednak przestrzegany bezwzględnie w odniesieniu do każdej pojedynczej transakcji.

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej odnosi się tylko do przedsiębiorców świadczących swoje usługi/sprzedających towary dla osób fizycznych bądź rolników ryczałtowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów