Poradnik Przedsiębiorcy

Składka na Fundusz Pracy od łącznego przychodu z kilku tytułów do ubezpieczenia

Składka na Fundusz Pracy nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek opłacać Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, jeśli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższa lub równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku.

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku wynosi 2000 zł.

Składka na Fundusz Pracy przy zatrudnieniu na umowę o pracę na pełny etat

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę. Składka na Fundusz Pracy jest zawsze obowiązkowa, nawet jeżeli zatrudnienie nastąpiło w trakcie miesiąca i w danym miesiącu pracownik osiągnął faktycznie niższy przychód niż wartość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca, choroby pracownika, urlopu bezpłatnego czy innych okoliczności powodujących pomniejszenie wynagrodzenie, należy wziąć pod uwagę kwotę wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jakie pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Składka na Fundusz Pracy przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia

Podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia stanowiącej obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych ulega przeliczeniu na miesiąc, jeżeli:

  • umowa zlecenia jest zawarta na kilka miesięcy oraz

  • wynagrodzenie w umowie zostało określone stawką miesięczną.

Jeżeli umowa zlecenia została zawarta w trakcie miesiąca, należy ustalić, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, gdyby zatrudniona osoba wykonywała zlecenie przez cały miesiąc. W sytuacji gdy wyliczona w ten sposób podstawa jest równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy za tego zleceniobiorcę.

Fundusz Pracy w przypadku kilku umów w tym samym okresie

Jeżeli zatrudniona osoba (pracownik/zleceniobiorca) osiąga dochody z kilku umów, które stanowią obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, pracodawca powinien uzyskać od pracownika/zleceniobiorcy oświadczenie o wysokości dochodów osiąganych z innych źródeł.

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na ¾ etatu z wynagrodzeniem 1400 zł brutto. Ponadto z innym przedsiębiorcą zawarł umowę zlecenia na kwotę 550 zł brutto. Łączny przychód z obu tytułów wynosi 1950 zł brutto, więc jest wyższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca mają obowiązek opłacić składkę na Fundusz Pracy.

Składka na Fundusz Pracy z umowy o pracę:

1400 zł x 2,45% = 34,30 zł

Składka na Fundusz Pracy z umowy zlecenia:

550 zł x 2,45% = 13,48 zł

Zaliczenie składek na Fundusz Pracy w koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki na Fundusz Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne. Składki mogą stanowić koszt podatkowy pod warunkiem, że są opłacone.

Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią składki na Fundusz Pracy odprowadzone od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.