0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana składki na Fundusz Pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z zakończeniem dwuletniego okresu działalności gospodarczej i koniecznością wystawienia nowej deklaracji ZUS DRA, mam takie pytanie: w jaki sposób zgłosić do ZUS fakt, że nie będę opłacał składki na Fundusz Pracy, z uwagi na to, że ukończyłem już 60. rok życia?

Jan, Opole

 

W przypadku zakończenia okresu preferencji przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt w zakładzie ubezpieczeń społecznych poprzez złożenie stosownych deklaracji zgłoszeniowych. Jak ustalić okres zakończenia 2-letniej ulgi na start? Jak powinna wyglądać procedura wyrejestrowania z preferencyjnych składek ZUS? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy?

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% wymiaru podstawy składek. Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki, jeżeli w ramach działalności gospodarczej zatrudnia wyłącznie pracowników w ramach umowy zlecenie. Co istotne, zwolnienie to dotyczy tylko przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i nie ma zastosowania do podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi. Ponadto ze zwolnienia z opłacania tej składki mogą skorzystać przedsiębiorcy po ukończeniu 55. roku życia – w przypadku kobiet lub 60. roku życia – w przypadku mężczyzn. Zwolnienie to jest bezterminowe i przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia stosownego wieku. Na zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od podstawy nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że ze zwolnienia mogą skorzystać między innymi płatnicy opłacający preferencyjne składki ZUS, ponieważ podstawa preferencyjnych składek ZUS w 2020 r. wynosi 780 zł, czyli mniej niż kwota płacy minimalnej (2600 zł w 2020 r.). 

Kiedy kończy się okres preferencji?

Okres preferencji obowiązuje przez pełne 24 miesiące. W związku z tym data zakończenia preferencyjnych składek ZUS jest uzależniona od daty zgłoszenia do tej ulgi. Jeśli zgłoszenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, wówczas preferencyjne składki ZUS kończą się po upływie 24 miesięcy liczonych wraz z miesiącem, od którego nastąpiło zgłoszenie do ulgi.

Przykład 1.

Pan Jan po zakończeniu ulgi na start zdecydował się na opłacanie preferencyjnych składek ZUS, do których zgłosił się od 1 marca 2019 r. Pan Jan ma więc możliwość opłacania preferencyjnych składek ZUS do deklaracji za luty 2020 r., płatnej w marcu 2020 r. Oznacza to, że pierwsza deklaracja z nowym kodem tytułu ubezpieczenia powinna zostać sporządzona za marzec 2020 r.

Jeśli zgłoszenie do preferencyjnych składek ZUS nastąpiło z innym dniem niż pierwszy dzień miesiąca, wówczas okres preferencji kończy się po upływie 24 miesięcy liczonych od miesiąca następnego po miesiącu zgłoszenia do tej ulgi.

Przykład 2.

Pani Anna założyła działalność gospodarczą 16 marca 2019 r. i od tego dnia zgłosiła się do opłacania preferencyjnych składek ZUS. Zakończenie ulgi nastąpi więc z końcem marca 2020 r. Ostatnią deklaracją z wykazaniem obniżonych składek ZUS będzie deklaracja za marzec 2020 r. płatna w kwietniu 2020 r.

Zakończenie okresu preferencji – formalności w ZUS

Zakończenie 2-letniego okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS pociąga za sobą konieczność dokonania formalności w zakładzie ubezpieczeń społecznych. W celu wyrejestrowania z preferencyjnych składek przedsiębiorca powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS ZWUA z kodem 05 70 XX. W rubryce kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 – inna przyczyna wyrejestrowania, natomiast jako datę wyrejestrowania dzień następujący po ostatnim dniu obowiązywania 2-letniej ulgi dla nowych firm. Następnie przedsiębiorca powinien złożyć deklarację ZUS ZUA, na której ponownie będzie musiał zgłosić się do ubezpieczeń. Jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać 05 10 XX – w przypadku zadeklarowania opłacania pełnych składek ZUS lub 05 90 XX – jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki do skorzystania z ulgi mały ZUS plus. Data zgłoszenia do ubezpieczeń z nowym kodem powinna być taka sama jak data wyrejestrowania z ubezpieczeń wskazana na druku ZUS ZWUA. Obie deklaracje przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS w terminie 7 dni od zmiany obowiązku ubezpieczeniowego, czyli w terminie 7 dni od zakończenia okresu preferencji.

Ostatnim krokiem jest złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania składek od nowej podstawy. Deklarację należy przekazać do ZUS w terminie:

  • do 10. dnia kolejnego miesiąca, jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników,
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, nie ma obowiązku dalszego składania deklaracji ZUS DRA, jeśli ich wysokość nie ulega zmianie. Ponadto przedsiębiorca, który jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy, nie zgłasza osobno tego faktu w zakładzie ubezpieczeń społecznych. W takiej sytuacji nie wykazuje się jedynie składki na Fundusz Pracy w sporządzonej deklaracji ZUS DRA.

Zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy nie zgłasza się w ZUS.

Zakończenie okresu preferencji w wFirma.pl 

System wFirma.pl umożliwia proste generowanie deklaracji zgłoszeniowych, dzięki czemu użytkownik z łatwością może dokonać formalności związanych z zakończeniem okresu preferencji.

Po zakończeniu 2-letniej ulgi dla nowych firm należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX poprzez START » ZUS» DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

fundusz pracy

 W kolejnym kroku należy dokonać rejestracji na druku ZUS ZUA z nowym kodem tytułu ubezpieczenia poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA.

fundusz pracy

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy zmienić schemat opłacania składek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS. Jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na FP, wówczas należy odznaczyć pole Fundusz Pracy.

fundusz pracy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów