Poradnik Przedsiębiorcy

Lista płac w KPiR - jak prawidłowo zaksięgować

W przypadku zatrudniania pracowników przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. Oczywiście, przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia należy prawidłowo wyliczyć składki ubezpieczeniowe oraz podatek, które będą ją obniżać. Należy też podać kwotę, którą podatnik otrzyma, oraz odprowadzić zaliczki na podatek. Zestawienie tych informacji nazywane jest listą płac. Listy płac w dobie komputeryzacji tworzy się zazwyczaj w specjalnych programach, nieczęsto ręcznie. Pracodawca może zaliczyć wynagrodzenie pracownika do kosztów uzyskania przychodów. Sprawdź, co dokładnie może wykazać w kosztach firmy i jak powinna być księgowana lista płac w KPiR!

Elementy listy płac

Prawo nie definiuje jednoznacznie, jakie elementy powinna zawierać lista płac. Przyjmuje się, że prawidłowo skonstruowana lista płac powinna zawierać informacje takie jak:

  • nazwę pracodawcy,

  • okres, za który jest wypłacane wynagrodzenie,

  • datę wypłaty wynagrodzenia,

  • nazwę lub numer listy płac,

  • podpisy osób, które sporządziły listę płac,

  • wszystkie składniki wynagrodzeń, naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń – lista płac powinna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia,

  • w przypadku wynagrodzenia wypłacanego w gotówce wymagana jest data wypłaty wynagrodzenia oraz podpis pracownika.

Warto podkreślić, że umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikiem nie ujmuje się na liście płac. W stosunku do takich kontraktów należy sporządzić dodatkową listę wypłat.

Wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę nie wyższe niż minimalne w roku 2017 wynosi 2000 zł brutto. W takim przypadku pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy - jest ona opłacana od wynagrodzenia w wysokości powyżej 80% wynagrodzenia minimalnego. Wysokość składek ZUS obliczana jest procentowo, dodatkowo część składek obciąża pracodawcę.

Od stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie prawdopodobnie zostanie zwiększone do kwoty 2050 zł brutto.

Składki ubezpieczeniowe za pracownika

Składka na ubezpieczenie

Stopa procentowa składki


Składka finansowana przez pracownika (%)

Składka finansowana przez pracodawcę (%)

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,50%

Chorobowe

2,45%

2,45%

-

Wypadkowe

1,80%*

-

1,80%

Fundusz Pracy

2,45%

-

2,45%

FGŚP

0,10%

-

0,10%

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

Z wynagrodzenia (9%)

Z podatku (7,75%)

-

*procent składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona od zakładu pracy