Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Skutki posiadania nieważnego dowodu osobistego

Szczegółowe regulacje w przedmiocie wydawania dowodów osobistych zawarto w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dalej: ustawa e.l.d.o.). Wspominany akt prawny określa komu i w jakich przypadkach jest wydawany dokument tożsamości oraz m.in. skutki jego nieważności.

Kto musi posiadać dowód osobisty?

Zgodnie z dyspozycją art. 34 ustawy e.l.d.o. osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  • od ukończenia 18 roku życia;

  • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Ponadto osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Ile czasu jest ważny dowód osobisty?

Zasadniczo dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. 5-letnia ważność tego dokumentu obowiązuje w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat.

Z kolei dowód wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, pod warunkiem że osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Co grozi za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym?

Odpowiedzialności prawnej podlega ten, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty lub nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego. Karą za tego typu czyny jest ograniczenie wolności lub kara grzywny, która może sięgać nawet  do 5.000 zł.

Kiedy wymienić dowód osobisty?

Dowód osobisty należy wymienić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu (art. 40 ustawy e.l.d.o.).

Ponadto warto dodać, że od 1 stycznia 2010 r. wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.