Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dowód osobisty dla dziecka zamiast paszportu?

Powszechną praktyką przed wyjazdem za granicę z dzieckiem jest wyrobienie mu paszportu. I tak, rodzice wydają 70 zł, podczas gdy dziecko może posiadać także dowód osobisty, którego wyrobienie jest bezpłatne

Dowód osobisty a paszport w podróży

Paszport daje możliwość swobody przemieszczania się między granicami państw, natomiast dowód osobisty uprawnia jedynie do legalnych podróży na terenie Unii Europejskiej. Jednak warto zwrócić uwagę na cenę zrealizowania obu dokumentów - wyrobienie paszportu kosztuje bowiem 70 zł, natomiast wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dziecka

Każdy obywatel powyżej 18 roku życia musi posiadać dowód osobisty. Wyjątkiem jest młodzież w wieku 15 lat, która pracuje w oparciu o umowę o pracę lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Dlatego też, jeżeli potrzebny jest dowód osobisty dla dziecka, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania rodziców.

Jeżeli dziecko ma mniej niż 13 lat i więcej niż 5, do złożenia wniosku potrzebna jest obecność obojga rodziców. Natomiast jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, wystarczy okazać w urzędzie gminy pisemne pozwolenie drugiej osoby na wyrobienie dziecku dowodu osobistego. Co ważne, wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być poparty uzasadnieniem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jedno z rodziców:

  • zostało pozbawione praw rodzicielskich,

  • nie żyje - należy przedstawić wówczas akt zgonu,

  • przebywa za granicą  - wymagana jest zgoda poświadczona przez konsulat lub ambasadę Polski,

  • nie może stawić się osobiście - w takim przypadku musi dostarczyć do urzędu gminy pisemną zgodę, potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika urzędu.

Do formularza o wydanie dowodu osobistego, rodzice dziecka mają obowiązek dołączyć:

  1. uzasadnienie, dlaczego dziecko potrzebuje dowodu osobistego,

  2. dwie takie same, aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 milimetrów,

  3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku rodziców, którzy nie zawarli związku małżeńskiego,

  4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

  5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Co ważne, jeżeli dziecko jeszcze nie potrafi samodzielnie się podpisać, w miejscu podpisu występuje adnotacja “podpis niemożliwy”, a rodzice dodatkowo spisują oświadczenie, w którym to potwierdzają.

Dowód osobisty dziecka - ważność

Ważność dowodu osobistego dziecka, które nie ukończyło 18 lat lub 15 w przypadkach wspomnianych powyżej, trwa 5 lat.

Dokument ten stwierdza tożsamość, poświadcza obywatelstwo i uprawnia do swobodnego przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej, dlatego warto wyrobić go dziecku, jeżeli rodzice planują podróż na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.