Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo ochronne na znak towarowy - pojęcie i zakres obowiązywania

Rozważania nad tym, czym jest prawo ochronne na znak towarowy, należy rozpocząć od zdefiniowania samego znaku towarowego i określenia, dlaczego jest tak ważny dla przedsiębiorców. Znak towarowy to pojęcie, które definiuje art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.   

Art. 120.  

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

   1) znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe (...).


Zgodnie z definicją ustawową znak towarowy służy przede wszystkim do wyróżniania produktów przedsiębiorstwa spośród innych, podobnych lub z tej samej branży. Sprawia to, że jest on niezwykle cenny dla firmy - to dzięki niemu towary lub usługi są unikalne i identyfikowane bezpośrednio, co dodatkowo wpływa na budowanie renomy marki i przywiązanie do niej klientów. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy nie chcą, by ktokolwiek poza nimi samymi używał ich znaków towarowych. Dzięki istnieniu takiego środka, jak prawo ochronne na znak towarowy, mogą chronić swoje interesy.

Prawo ochronne na znak towarowy - definicja i cechy

Nie istnieje ustawowa definicja prawa ochronnego na znak towarowy, ale z ogółu przepisów możemy wywnioskować, że jest to prawo do wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym w celach zawodowych lub zarobkowych. Ma ono charakter czasowy i terytorialny, co oznacza, że chroni ono znak towarowy wyłącznie przez określony czas (10 lat na terenie Polski) i jedynie na wyznaczonym terenie.  

Jak wskazuje Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski, prawo ochronne na znak towarowy realizuje się przede wszystkim w możliwości:

  • umieszczania go na towarach lub opakowaniach, a także oferowania i wprowadzania tych artykułów do obrotu gospodarczego oraz importowania ich, eksportowania, składowania w wyżej wymienionych celach;

  • umieszczania go na dokumentach niezbędnych do wprowadzenia towarów do obrotu gospodarczego lub na dokumentach związanych ze świadczeniem usług;

  • posługiwania się znakiem towarowym w celach reklamowych i promocyjnych.

Prawo ochronne na znak towarowy obejmuje też:

  • używanie symbolu różniącego się od znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego, elementami, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

  • używanie znaku wyłącznie do celów związanych z eksportem, a niekorzystanie z niego w kraju (np. jeśli za granicą produkt występuje jako konkretna marka, inna niż w kraju producenta i oznaczona znakiem towarowym chronionym prawem ochronnym);

  • używanie znaku towarowego przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;

  • korzystanie ze znaku towarowego przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.  

Dla zrozumienia ostatniego podpunktu kluczowe jest wyjaśnienie pojęć znak towarowy indywidualny, znak towarowy wspólny, znak wspólny gwarancyjny i wspólne prawo ochronne na znak towarowy

Ważne!  

Znak towarowy indywidualny - znak towarowy, który został zgłoszony przez osobę fizyczną, osobę prawną, organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa.

Znak towarowy wspólny - znak towarowy zgłoszony przez organizację posiadającą osobowość prawną, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Organizacja ta może wykorzystywać znak do celów związanych z realizacją założeń stowarzyszenia zgodnie z zapisami specjalnie stworzonego regulaminu. Znak towarowy wspólny używany jest w obrocie zarówno przez tę organizację, jak i przez zrzeszone w niej podmioty.

Znak towarowy wspólny gwarancyjny - znak towarowy, na który prawo ochronne przysługuje organizacji posiadającej osobowość prawną. Często organizacja taka nie używa znaku, jednak pozwala korzystać z niego przedsiębiorcom, którzy podporządkują się regulaminowi znaku. Regulamin tworzy sama organizacja, ona też ma prawo kontrolować przedsiębiorców pod kątem  prawidłowości jego używania.